Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

http://www.tu.kielce.pl/wydzial-elektrotechniki-automatyki-i-informatyki/katedra-maszyn-elektrycznych-i-systemow-mechatronicznych
foto

Prof. dr hab. inż. Roman Nadolski

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Electrical Machines and Mechatronic Systems
Position: Kierownik Katedry Maszyn Elektrycznych i Systemów Mechatronicznych
E-mail: r.nadolski@tu.kielce.pl
Address: Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7, 35-314 Kielce
Phone number:(41)3424225
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
analiza pola elektromagnetycznego w maszynach elektrycznych, maszyny synchroniczne, mechatronikaelectromagnetic field analysis in electric machines, synchronous machines, mechatronics
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
zestawy do pomiaru momentu i prędkości obrotowej firm HBM, KTR, Sensor AT, przekształtniki energoelektroniczne,
oscyloskopy cyfrowe, karty A/C i C/A, oprogramowanie: Flux 2D/3D, Opera 2D/3D, MATLAB/Simulink, AutoCAD, OrCAD, LabView
HBM, KTR, Sensor AT torque and rotational speed measurement systems, power converters, digital oscilloscopes, A/C and C/A cards, software: Flux 2D/3D, Opera 2D/3D, MATLAB/Simulink, AutoCAD, OrCAD, LabView
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, niemiecki, francuskiPolish, English, German, French
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
projektowanie maszyn elektrycznych, analiza pól elektromagnetycznych w maszynach elektrycznych, pomiar prędkości i momentu obrotowego maszyn wirujących design of electrical machines, analysis of electromagnetic fields in electrical machines, speed and torque measurement
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Uzwojenie pasmowe o niskiej zawartości wyższych harmonicznych przestrzennych w polu magnetycznym, Staszak J., Nadolski R. patent nr PL 213957 B1, decyzja 2012-10-19
Układ do łagodnego rozruchu maszyn elektrycznych prądu przemiennego (Decyzja o przyznaniu patentu, oczekiwanie na publikację w BUP – 2014r.)
Winding band of low spatial harmonics in the magnetic field, Staszak J. Nadolski R. patent No. PL 213957 B1 decision 2012-10-19
Soft start system for AC electrical machines Nadolski R., Staszak J., Ludwinek K.: (The decision to grant a patent, awaiting publication in BUP - 2014.)
Informacje dodatkoweAdditional information
Udział w organizacji szkolnictwa wyższego w Polsce:1984-1985 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego I-ej Kadencji, 2000-2001 członek Sekcji Elektrotechniki (T10A) Komitetu Badań Naukowych, 2005-2007 członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej, od 2008 r. do chwili obecnej Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Funkcje kierownicze w Politechnice Świętokrzyskiej: 1974-75 -z-ca dyrektora Instytutu Elektrotechniki, 1979-80 - po. dyrektora Instytutu Elektrotechniki, 1980-84 - prorektor Politechniki Świętokrzyskiej ds. badań naukowych i współpracy z gospodarką narodową, 1993-99 - prorektor Politechnik Świętokrzyskiej ds rozwoju kadr i współpracy z zagranicą, 1996-2003 - Prezydent filii „Europäisches Institut für postgradiuale Bildung an Der Technischen Universität Dresdenn- EIPOS" przy Politechnice Świętokrzyskiej., 1999-2002 - dziekan Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki, 1990-2002 - kierownik Samodzielnego Zakładu Maszyn Elektrycznych
2002 – do chwili obecnej Kierownik Katedry Maszyn Elektrycznych i Systemów Mechatronicznych

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 1973, 1975, 1981, 1984, 1997
Nagrody Rektora Politechniki Świętokrzyskiej: 1995, 1996, 1997, 1999, 2001, 2006
Odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi-1977, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 1984, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - 2002
Odznaczenia resortowe, stowarzyszeniowe i inne: Złota Odznaka ZNP - 1975, Medal Komisji Edukacji Narodowej - 1977,
Medal im. Stanisława Staszica - 1984r., Medal Nr 78 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego I-szej kadencji 1982-1985.

Promotorstwo wielu prac inżynierskich, magisterskich i 5 prac doktorskich.
Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji opublikowanych w czasopismach i materiałach konferencyjnych.
Udział w towarzystwach naukowych: od 1999 do chwili obecnej członek Sekcji Maszyn Elektrycznych i Transformatorów
Komitetu Elektrotechniki PAN, od 1979r. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS),
2002 - 2008 przewodniczący Oddziału Kieleckiego PTETiS, od 2008 do chwili obecnej Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PTETiS, od 1994r Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu (PTZE), od 1996–do chwili obecnej
Europäisches Institut für postgraduale Bildung an der Technischen Universität Dresden-EIPOS, 2003– 2009 członek 10 osobowej Rady Naukowej ds. Przewodów Doktorskich
„Wissenschafticher Beirat Europäisches Institut für postgraduale Bildung an der Technischen Universität Dresden e.V” EUROPA – SEMINAR für postgraduale Bildung an der Technischen Universität Dresden e.V” EUROPA – SEMINAR
Participation in the organization of higher education in Poland: 1984-1985 Member of the Central Council of Science and Higher Education of the first term, 2000-2001 Member of the Electrical Engineering Section (T10A) of the State Committee for Scientific Research (KBN), 2005-2007 Member of the Polish Accreditation Committee, since 2008 till present Expert of the Polish Accreditation Committee.
Positions in the Kielce University of Technology: 1974-75 - Deputy Head of Institute of Electrical Engineering, 1979-80 - acting Head of Institute of Electrical Engineering, 1980-84 -Vive Rector Kielce University of Technology for Scientific Research and Cooperation with the National Economy, 1993-99 Vive Rector Kielce University of Technology for Personnel Development and Cooperation with other Countries, 1996-2003 - President of branch „Europäisches Institut für postgradiuale Bildung an Der Technischen Universität Dresdenn- EIPOS" operating at the Kielce University of Technology, 1999-2002 - Dean of the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science, 1990-2002 - Head of Independent Institute of Electrical Machines, since 2002 till present Head of Department of Electrical Machines and Mechatronic Systems.

Prizes of the Minister of Science and Higher Education: 1973, 1975, 1981, 1984, 1997

Rector of the Kielce University of Technology Prizes: 1995, 1996, 1997, 1999, 2001, 2006
National honors: Golden Cross of Merit - 1977, Knight Cross of the Polish Revival - 1984, Officer's Cross of the Order of Polonia Restituta - 2002.

Ministerial, association and others awards: Gold Badge ZNP - 1975, Medal of National Education Committee - 1977, Medal of Stanisław Staszic - 1984,Medal No 78 of the Central Council of Higher Education of the first term 1982-1985.
Promoted many BSc. and MSc. graduates, supervisor of 5 Phd. dissertations.
Author and co-author many publications published in journals and conference proceedings.
Membership in scientific organizations: since 1999 till present Member of Section of Electrical Machines and Transformers of Electrical Engineering Committee PAN, since 1979 Member of Polish Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering (PTETiS), since 2008 till present Chairman of Main Audit Committee PTETiS, since 1994 Member of Polish Society of Applied Electromagnetism (PTZE), since 1996 till present Member of Europäisches Institut für postgraduale Bildung an der Technischen Universität Dresden-EIPOS, 2003– 2009 Member of the 10 person Scientific Council for Ph.D. procedure of „Wissenschafticher Beirat Europäisches Institut für postgraduale Bildung an der Technischen Universität Dresden e.V” EUROPA – SEMINAR für postgraduale Bildung an der Technischen Universität Dresden e.V” EUROPA – SEMINAR
Słowa kluczoweDziedziny nauki
electrical machines, electromagnetic fields, synchronous machines, mechatronics 5.10 Electrical Engineering