Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Rafał, Andrzej Chatys

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Computing and Armament
Position: starszy wykładowca
E-mail: chatys@tu.kielce.pl
Address: Al.1000-lecia P.P 7, 25-314 Kielce
Phone number:(41) 24 34 715, 601 23 38 25
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
- modelowanie i szacowanie (określanie) stałych materiałowych kompozycji kompozytowych czy układów polimer-polimer poprzez modele homogenizacji;
- zilustrowanie choć częściowo problemu wpływu wytwarzania (parametrów technologicznych) różnorodnych technik i metod wytwarzania włóknistych materiałów kompozytowych (WMK) wpływających na zmniejszenie rozrzutu właściwości wytrzymałościowych z uwzględnieniem oddziaływania wielu istotnych warunków eksploatacyjnych, jakie wyznaczają środowisko chemiczne i korozyjne;
- dobór technologicznych parametrów (który pozwoli na opracowanie procedur ogólnego modelu matematycznego - analitycznego), którego modyfikacja rozszerzyłaby model w kierunku możliwości, uwzględnienia specyfiki struktury ułożenia kompozytu hybrydowego o osnowie polimerowej.
- Modeling and estimation (determination) of solid composite material composition or polymer-polymer systems by homogenization models;
- To illustrate the problem at least partially influence the production of (technological parameters) a variety of techniques and methods of making fiber composite materials (FCM) that reduced the dispersion of mechanical properties with regard to the impact of a number of important operational conditions, which determine the chemical and corrosive environment;
- Selection of technological parameters (which will allow the development of procedures for general mathematical model - analytical), whose modification would extend the model towards the possibility to take into account the specific nature of the structure poses a hybrid composite polymer matrix
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Zestaw aplikatora RTM na bazie systemu APOLLO z głowicą z mieszaniem wewnętrznym składnikówThe applicator a set of RTMon the basis of the system APOLLO head of the internal mixing components
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski,rosyjski, łotewskiPolish, English, Russian, Latvian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Laboratorium znajdujące się w Katedrze Technik Komputerowych i Uzbrojenia " Formowania kompozytów o osnowie polimerowej w formach zamkniętych" może przeprowadzać badania, testy oraz wdrażania technologii dla wielu przedsiębiorców borykających się limitami emisji par styrenu.
Aparatura w laboratorium pozwala na testowanie różnych układów kompozytów i przygotowywanie gotowych receptur dla potrzeb przedsiębiorców z całej Polski metodami wtłaczania żywicy pod ciśnieniem do wnętrza formy (infuzja, RTM, worek próżniowy).
Oprócz modyfikacji (na testowanie) różnych układów kompozytów (komponentów oferujemy badania wpływu parametrów technologicznych na właściwości komponentów kompozytów polimerowych dla różnorodnych laminatów z różną architekturą ułożenia warstw (wpływających na zmniejszenie rozrzutu właściwości wytrzymałościowych) z uwzględnieniem oddziaływania wielu istotnych warunków eksploatacyjnych, jakie wyznaczają środowisko chemiczne i korozyjne.
Laboratory located in the Department of Information Technology and Armament "Forming composites with polymer matrix in molds a closed" can carry out research, testing, and implementation of technologies for many businesses struggling styrene vapor emission limits.
Laboratory apparatus allows testing of various systems of composites and preparation of finished recipes for the needs of entrepreneurs from across the Polish methods of injection resin under pressure into the mold (infusion, RTM, vacuum bag).
In addition to the modifications (for testing) different composite systems (components we study the influence of technological parameters on the properties of polymer composite components for a variety of laminates with different layer routing architecture (that reduced the dispersion of mechanical properties), including the impact of a number of important operational conditions, which determine the chemical environment and corrosion.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
1. Patent No.199720 „Sposób wytwarzania struktur porowatych” Chatys R.,Zórawski W.,Depczyński W.;
2. Patent No. 202493 „Powłoka absorbera kolektora słonecznego” Wójcik T., Chatys R.
1. Patent No.199720 "Method of producing porous structures" Chatys R., Żórawski W., Depczyński W.;
2. Patent No. 2. 202493 "The coating of the solar collector absorber" Wojcik T., R. Chatys
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Chatys R., Orzechowski T.: Surface extension in layered structures with the use of metal meshes for heat-transfer enhancement., Mechanics of Composite Materials. Vol. 40, No.2, 2004 – pp.159-168 (Springer, ISSN 0191-5665);
2. Polyakov V., Shlica R., Chatys R.: Eigenfrequencies of radial vibrations of a spherical sandwich shell, Mechanics of Composite Materials, vol.44, No6, 2008 – pp.839-852 (Springer, ISSN 0191-5665)
3. Zórawski W., Chatys R., Radek N., Borowiecka-Jamrozek J.: Plasma-sprayed composite coatings with reduced friction coefficient, Surface&Coatings Technology, ELSEVIER, 202(2008) –-pp.4578-4582;
4. Barchan A., Chatys R.: Experimental Verification of Some Elastic Properties of Unidirectional Composites. Mechanics of Composite Materials, vol.44, No.2, 2008 – pp.1-12 (Springer, ISSN 0191-5665);
5.Paramonov J., Chatys R., Anderson J., Kleinhofs M.: Markov Model of Fatigue of a Composite Material with Poisson Process of Defect Initiation. Mechanics of Composite Materials, vol.48, No.2, 2012– pp.315-330 (Springer, ISSN 0191-5665);
6. Chatys R.: Investigation of the Effect of Distribution of the Static Strength on the Fatigue Failure of a Layered Composite by Using the Markov Chains Theory. Mechanics of Composite Materials, vol.48, No6, 2012 – pp.911-922 (Springer, ISSN 0191-5665);
7. Polyakov V., Chatys R.: Acoustical Transitivity of Transversely Isotropic Spherical Shell under Internal Vibratory excitation. Mechanics of Composite Materials, vol.49, No.4, 2013 – pp.597-610 (Springer, ISSN 0191-5665);
8. Chatys R.: Statistical verification of strength parameters of fibrous composites, Quarterty “Composites theory and practice” vol.12, No.3, 2012 – pp.171-176 (ISSN 2084-6096);
9. Chatys R.: Modelowanie parametrów wytrzymałościowych kompozytów włóknistych z uwzględnieniem teorii łańcuchów Markowa (Modeling of Strength Parameters of a Fiber Composite Using the Markov Chains Theory), “Przetwórstwo tworzyw” No.3(147)/18, 2012 – pp.169-173 (ISSN 1429-0472);
10. Chatys R., Skrobacki Z.: Applying the Brown Method to Forecast the Failure of a Laminate Composite, Quarterty „Maintenance and Reliability" No.3, 2010 – pp.55-65 (ISSN 1507-2711);
11. Chatys R., Darska J., Opala M.: Wpływ parametrów technologicznych na jakość kompozytu wytworzonego metodą lekkiego RTM-u, Zesz. Nauk. PŚk., ”Mechanika”, No.83, 2005 – pp.21-28 ;
12. . Pavelko I., Pavelko V., Chatys R.: Impact Damage and Strength of Fibrous Composites. International Conferences «Aviation – 2007 & Aviation Technologies», 18.04.2007, Vilnius, Lithuania. – Vilnius «Technika», 2007 – pp.19-20;
13. Paramonov J., Chatys R., Anderson J., Kleinhofs M.: Poisson process of defect initiation In fatigue of a composite material, XI International Conference on “Reliability and Statistics in Transportation and Communication - RelStat`11”, 20-23.10.2011, Riga, Latvia – pp.1-12 (full paper on CD: ISSN 978-9984-818-46-7);
14. Blumbergs I., Chatys R., Kleinhofs M.: Experimental Research of Carbon Fiber Composite Material Characteristics, IV International Conference on “Scientific Aspects of Unmanned Aerial Vehicle – SAUAV’2010”, 5-7.05.2010, Suchedniów – pp.46-51 (full paper on CD No.16: ISSN 978-83-88592-70-6);
15. Chatys R.: Prognozowanie zniszczenia komponentów struktury włóknistej wzmocnionej włóknem szklanym i węglowym. V Konferencja Naukowo Techniczna „Polimery i kompozyty konstrukcyjne”, 5-7.06.2002, Ustroń – pp.24-29;
16. Chatys R.: Wpływ jakości połączeń komponentów struktury włóknistej na własności mechaniczne materiałów konstrukcyjnych, X Seminar „Plastics in Machine Design”, 29.09-01.10.2003, Kraków – pp.83-88 (ISSN 83-908164-3-1);
17. Chatys R.: Effect of Technological Aspects on the Mechanical Properties of Polymer Composites of the Reinforced of Glass Fibers. Konferencja Naukowa „Sieci i instalacje z tworzyw”, 19-21.10.2005, Beskid/k.Ustroń - pp.43-48;
18. Chatys R.: Modeling of Composite Materials Produced with the RTM Method. VIII International Conference „AIRDIAG’2005”, 27-28.10.2005, Warszawa – pp.63-67 (ISSN 1642-9311);
19. Chatys R.: Impact of Technological and Operational Factors on Strength Properties of the Layered Composite, rozdział w Monografii Zespołu Systemów Eksploatacji SPE KBN PAN, pod redakcją Leszka Powierży, T.1 nt.: ”Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems”, 2010. – pp.244-259 (ISSN 798-83-911726-9-8);
20. Chatys R.: Modelowanie właściwości mechanicznych przy wzrastających wymaganiach
w zakresie jakości i powtarzalności wyrobów z kompozytów polimerowych, rozdział w Monografii „Polimery i kompozyty konstrukcyjne”, No.185, Wyd. Poli. Śląskiej, Gliwice 2008 – pp.36-47 (ISSN 978-83-7335-541-5);
21. Chatys R.: Wpływ kształtowania wymiarowego na modelowanie wytrzymałości resztkowej kompozytu polimerowego, rozdział w Monografii: „Polimery i kompozyty konstrukcyjne”, – pp.79-86 (ISSN 978-83-60917-05-3);
22. Chatys R., Aniskevich A.: Proces zniszczenia kompozytu polimerowego formowanego techniką worka próżniowego z uwzględnieniem wpływ wody i środowiska korozyjnego, rozdział w Monografii: „Polimery i kompozyty konstrukcyjne” –pp.71-78 (ISSN 978-83-60917-05-3).
1. Chatys R., Orzechowski T.: Surface extension in layered structures with the use of metal meshes for heat-transfer enhancement., Mechanics of Composite Materials. Vol. 40, No.2, 2004 – pp.159-168 (Springer, ISSN 0191-5665);
2. Polyakov V., Shlica R., Chatys R.: Eigenfrequencies of radial vibrations of a spherical sandwich shell, Mechanics of Composite Materials, vol.44, No6, 2008 – pp.839-852 (Springer, ISSN 0191-5665)
3. Zórawski W., Chatys R., Radek N., Borowiecka-Jamrozek J.: Plasma-sprayed composite coatings with reduced friction coefficient, Surface&Coatings Technology, ELSEVIER, 202(2008) –-pp.4578-4582;
4. Barchan A., Chatys R.: Experimental Verification of Some Elastic Properties of Unidirectional Composites. Mechanics of Composite Materials, vol.44, No.2, 2008 – pp.1-12 (Springer, ISSN 0191-5665);
5.Paramonov J., Chatys R., Anderson J., Kleinhofs M.: Markov Model of Fatigue of a Composite Material with Poisson Process of Defect Initiation. Mechanics of Composite Materials, vol.48, No.2, 2012– pp.315-330 (Springer, ISSN 0191-5665);
6. Chatys R.: Investigation of the Effect of Distribution of the Static Strength on the Fatigue Failure of a Layered Composite by Using the Markov Chains Theory. Mechanics of Composite Materials, vol.48, No6, 2012 – pp.911-922 (Springer, ISSN 0191-5665);
7. Polyakov V., Chatys R.: Acoustical Transitivity of Transversely Isotropic Spherical Shell under Internal Vibratory excitation. Mechanics of Composite Materials, vol.49, No.4, 2013 – pp.597-610 (Springer, ISSN 0191-5665);
8. Chatys R.: Statistical verification of strength parameters of fibrous composites, Quarterty “Composites theory and practice” vol.12, No.3, 2012 – pp.171-176 (ISSN 2084-6096);
9. Chatys R.: Modelowanie parametrów wytrzymałościowych kompozytów włóknistych z uwzględnieniem teorii łańcuchów Markowa (Modeling of Strength Parameters of a Fiber Composite Using the Markov Chains Theory), “Przetwórstwo tworzyw” No.3(147)/18, 2012 – pp.169-173 (ISSN 1429-0472);
10. Chatys R., Skrobacki Z.: Applying the Brown Method to Forecast the Failure of a Laminate Composite, Quarterty „Maintenance and Reliability" No.3, 2010 – pp.55-65 (ISSN 1507-2711);
11. Chatys R., Darska J., Opala M.: Wpływ parametrów technologicznych na jakość kompozytu wytworzonego metodą lekkiego RTM-u, Zesz. Nauk. PŚk., ”Mechanika”, No.83, 2005 – pp.21-28 ;
12. . Pavelko I., Pavelko V., Chatys R.: Impact Damage and Strength of Fibrous Composites. International Conferences «Aviation – 2007 & Aviation Technologies», 18.04.2007, Vilnius, Lithuania. – Vilnius «Technika», 2007 – pp.19-20;
13. Paramonov J., Chatys R., Anderson J., Kleinhofs M.: Poisson process of defect initiation In fatigue of a composite material, XI International Conference on “Reliability and Statistics in Transportation and Communication - RelStat`11”, 20-23.10.2011, Riga, Latvia – pp.1-12 (full paper on CD: ISSN 978-9984-818-46-7);
14. Blumbergs I., Chatys R., Kleinhofs M.: Experimental Research of Carbon Fiber Composite Material Characteristics, IV International Conference on “Scientific Aspects of Unmanned Aerial Vehicle – SAUAV’2010”, 5-7.05.2010, Suchedniów – pp.46-51 (full paper on CD No.16: ISSN 978-83-88592-70-6);
15. Chatys R.: Prognozowanie zniszczenia komponentów struktury włóknistej wzmocnionej włóknem szklanym i węglowym. V Konferencja Naukowo Techniczna „Polimery i kompozyty konstrukcyjne”, 5-7.06.2002, Ustroń – pp.24-29;
16. Chatys R.: Wpływ jakości połączeń komponentów struktury włóknistej na własności mechaniczne materiałów konstrukcyjnych, X Seminar „Plastics in Machine Design”, 29.09-01.10.2003, Kraków – pp.83-88 (ISSN 83-908164-3-1);
17. Chatys R.: Effect of Technological Aspects on the Mechanical Properties of Polymer Composites of the Reinforced of Glass Fibers. Konferencja Naukowa „Sieci i instalacje z tworzyw”, 19-21.10.2005, Beskid/k.Ustroń - pp.43-48;
18. Chatys R.: Modeling of Composite Materials Produced with the RTM Method. VIII International Conference „AIRDIAG’2005”, 27-28.10.2005, Warszawa – pp.63-67 (ISSN 1642-9311);
19. Chatys R.: Impact of Technological and Operational Factors on Strength Properties of the Layered Composite, rozdział w Monografii Zespołu Systemów Eksploatacji SPE KBN PAN, pod redakcją Leszka Powierży, T.1 nt.: ”Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems”, 2010. – pp.244-259 (ISSN 798-83-911726-9-8);
20. Chatys R.: Modeling of Mechanical Properties with the Increasing Demands in the Range of Qualities and Repeatability of Polimers Composites Elements, part in Monograph „Polymers and Composites Design ", No.185, Ed. Poli. Śląskiej, Gliwice 2008 – pp.36-47 (ISSN 978-83-7335-541-5);
21. Chatys R.: The Influence of Dimensional Shaping of the Modeling Residual Strength of Polymer Composite), part in Monograph „Polymers and Composites Design " – pp.79-86 (ISSN 978-83-60917-05-3);
22. Chatys R., Aniskevich A.: Destruction Proces Technique Molded Polymer Composite Vacuum Bag, Including the Effect of Water and Corrosion Environment), part in Monograph „Polymers and Composites Design ".–pp.71-78 (ISSN 978-83-60917-05-3).

Słowa kluczoweDziedziny nauki
polymer composite materials, strength, residual strength, fiber, modelling, Markov chains, technology 5.1 Mechanics
5.4 Mechanical Engineering
5.8.1 Ceramics, Polymers