Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Anna Kotwa

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Building Engineering Technologies and Organization
Position: adiunkt
E-mail: a.ceglarska@tu.kielce.pl
Address: Al. 1000-lecia PP 7, 25-318 Kielce
Phone number:41-3424376
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Badanie mrozoodporności, przyrostu wytrzymałości na ściskanie betonu w różnych temperaturach dojrzewania.Study of frost resistance, compressive strength development of concrete at different temperatures ripening.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Laboratorium badania cech wytrzymałościowych betonu.Laboratory testing concrete strength properties.
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski, niemiecki.Polish, German
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badanie różnych cech wytrzymałościowych betonu.The study of different strength characteristics of concrete.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Brak.No.
Informacje dodatkoweAdditional information
1.INFLUENCE OF SUB-ZERO TEMPERATURE AND INITIAL SET TIME ON THE PROPERTIES OF HARDENED CONCRETE; Kotwa Anna; STRUCTURE AND ENVIRONMENT; 2012, 11-14

2.Metody szacowania wytrzymałości na ściskanie betonu dojrzewającego w różnych temperaturach; Kotwa Anna, Wawrzeńczyk Jerzy; XVIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA KONTRA 2012. WARSZAWA-GLIWICE-SZCZYRK 2012; 2012, 25-28

3.Wpływ temperatury ujemnej i czasu wstępnego dojrzewania na właściwości stwardniałego betonu [w:] Monografie, Studia, Rozprawy pod redakcją Marka Iwańskiego; Kotwa Anna; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2012, M23, 28-37

4.Możliwość oszacowania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą funkcji dojrzałości; Kotwa Anna, Wawrzeńczyk Jerzy; Cement, Wapno, Beton; 2013, 145-149

5.MOŻLIWOŚĆ SZACOWANIA WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE ZA POMOCĄ FUNKCJI DOJRZAŁOŚCI; Kotwa Anna, Wawrzeńczyk Jerzy; Konferencja Naukowo- Techniczna. Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej. Matbud 2011; 2011

6.Określenie spadków wytrzymałości oraz przyrostu objętości młodego betonu w zależności od temperatury dojrzewania; Kotwa Anna, Wawrzeńczyk Jerzy; Budownictwo ogólne.Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2011r.; 2011, 139-144

7.Określenie spadku wytrzymałości oraz przyrostu objętości młodego betonu w zależności od temperatury dojrzewania; Kotwa Anna, Wawrzeńczyk Jerzy; Materiały Budowlane; 2012, 30-32

8.Prawa i obowiązki pracownika w dziedzinie BIOZ wynikające z Kodeksu Pracy w budownictwie [w:] Prace Naukowe Instytutu Budownictwa; Ceglarska Anna (Kotwa Anna); Politechnika Wrocławska; 2008, Nr 91, s. 17 - 22

9.Przedsiębiorstwo jako inwestor w ochronie środowiska [w:] Prace Naukowe Instytutu Budownictwa; Ceglarska Anna (Kotwa Anna); Politechnika Wrocławska; 2008, Nr 91, s. 379 - 384

10.Szacowanie wytrzymałości na ściskanie betonu dojrzewającego w stałej temperaturze za pomocą sztucznej sieci neuronowej, Materiały Budowlane; Kotwa Anna, Wawrzeńczyk Jerzy; Materiały Budowlane, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Techniczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy; 2013, 129-137

11.Wpływ działania ujemnej temperatury na odkształcenia młodego betonu.; Kotwa Anna; Wybrane zagadnienia z dziedziny budownictwa. Badania naukowe doktorantów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Monografia.Gliwice 2009r.; 2009, 303-313

12.Wpływ działania ujemnej temperatury na właściwości młodego betonu; Kotwa Anna, Wawrzeńczyk Jerzy; Materiały Budowlane Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy; 2009, 105-112

13.Wpływ oddziaływania ujemenj temperatury w początkowym stadium dojrzewania na wytrzymałość na ściskanie betonu z kruszywem dolomitowym; Kotwa Anna, Wawrzeńczyk Jerzy; XVII Konferencja Naukowo- Techniczna KONTRA 2010 „Trwałość budowli i ochrona przed korozją”Warszawa-Gliwice-Szczyrk 2010r.; 2010, 37-40

14.Wpływ zamrażania młodego betonu na jego właściwości po 28 dniach dojrzewania; Kotwa Anna; Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Budownictwo z. 113. Gliwice 2008r.; 2008, z. 113 , s. 15-22

Wielokrotne nagrody Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
INFLUENCE OF SUB-ZERO TEMPERATURE AND INITIAL SET TIME ON THE PROPERTIES OF HARDENED CONCRETE; Kotwa Anna; STRUCTURE AND ENVIRONMENT; 2012, 11-14
Methods of valuations of reliability on compression of concrete in different temperatures ripening (mature); result Anna Kotwa,Jerzy Wawrzeńczyk; CONFERENCE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL DOUBLE XVIII 2012. 2012 WARSZAWA-GLIWICE-SZCZYRK; 2012,
Influence of (income of) negative temperature 25-28 and on specificity of callous concrete in (to) time of preliminary maturing [ ] monograph, studios (studies), debates (treatises) edited by Mark Iwańskiego;Anna Kotwa; publishing house of saint cross institute of technology 2012, M23, Capability to valuing of reliability of concrete on compression behind assistance of function of maturity 28-37;
Anna Kotwa,Jerzy Wawrzeńczyk; cement, lime, concrete; 2013, CAPABILITY OF VALUATION OF RELIABILITY OF CONCRETE ON COMPRESSION BEHIND ASSISTANCE OF FUNCTION OF MATURITY 145-149
Anna Kotwa,Jerzy Wawrzeńczyk; conference scientifically - technical. Material questions in land-based engineering. 2011 Matbud; Determination of decrease of reliability 2011 and depending on temperature of maturing increase of capacity of young concrete;
Anna Kotwa, Jerzy Wawrzeńczyk; construction design ogólne.Zagadnienia, material and in construction cieplno-wilgotnościowe. Publishing houses of university (college) universities technologically in bydgosch – natural, 2011 -. 2011, Determination of decrease of reliability 139-144 and depending on temperature of maturing increase of capacity of young concrete;
Anna Kotwa, Jerzy Wawrzeńczyk; construction materials; 2012, 30-32 right and it result from code of work in construction in (to) duties of employees (staff) in sphere [ BIOZ ] research work institute construction;Anna Ceglarska Kotwa; wroclaw institute of technology (engineering college); 2008, number 91, 17 s. - 22
Enterprise as investor in environmental protection in (to) [ ] research work institute construction; Anna Ceglarska Kotwa; wroclaw institute of technology (engineering college); 2008, number 91, 379 s. on compression of concrete in constant (solid) temperature behind assistance of artificial neuron network - 384 valuation reliability ripening (mature), construction materials;
Anna Kotwa, Jerzy Wawrzeńczyk; construction materials, publishing house of university (college) university technically in bydgosch – natural; 2013, influence of (income of) operation of negative temperature on young deforming concrete 129-137.
Anna Kotwa; chosen questions from domain of construction. Research of scientific postgraduate students. Publishing house of silesian institute of technology (engineering college). 2009 -Monografia.Gliwice. 2009, Influence of (income of) operation of negative temperature on specificity of young concrete 303-313;
Anna Kotwa, Jerzy Wawrzeńczyk; materials of construction publishing houses university (college) university technologically in bydgosch - natural; 2009, influence of (income of) interaction in (to) initial stage of maturing on reliability on compression of concrete with aggregate 105-112 temperature ujemenj dolomitowym
Anna Kotwa, Jerzy Wawrzeńczyk; conference scientifically XVII - technical DOUBLE 2010 „ constancy building and protection before corrosion ” 2010 -Warszawa-Gliwice-Szczyrk. 2010, Influence of (income of) freeze of young concrete on its (his) specificity after 28 days of maturing 37-40;
Anna Kotwa; exercise books of scientific silesian institutes of technology (engineering colleges), construction 113 z.. 2008 -Gliwice. 2008, 113 z., 15-22
Multiple award rector institute of technology (engineering college) saint cross s.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
beton,przyrost wytrzymałości betonu, ściskanie betonu, nasiąkliwość, mrozoodporność betonu. 5.6 Civil Engineering