Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

Doktor habilitowany Janusz Kot

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Economics and Management
Position: Profesor nadzwyczajny
E-mail: jkot@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25314 Kielce
Phone number:413424687
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, polityka rozwoju regionalnego, konkurencyjność i innowacyjność regionalna i lokalna, strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, zarządzanie strategiczne w jednostkach terytorialnych, gospodarka regionalna i lokalna, struktury klastrowe i sieciowe w rozwoju regionalnym i lokalnymRegional and local management, policy of regional and local development, Competitiveness and innovativeness of regions, strategies of regional and local development, strategic management in economic and teritorial enteties , regional and local economy, clusters and networking in regional and local economy
Języki komunikacjiLanguages of communication
jęz. polski i jęz. angielskipolish and english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Opracowywanie strategii rozwoju jednostek gospodarczych , opracowywanie dokumentów programowych dla przedsiębiorstw i ich związków - struktur klastrowych, szkolenia w zakresie zarządzania i planowania strategicznegoElaboration of programs in field of management , development, competitiveness and innovation implementation,.
Training in strategic management and planning . Elaboration of development strategies,
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
nie dotyczynone
Informacje dodatkoweAdditional information
W czasie pracy zawodowej pełniłem funkcję kierownika i byłem uczestnikiem następujących projektów współfinansowanych przez Unię Europejską:

Kierownik grupy zadaniowej pt. „Zintegrowana analiza strukturalna gospodarki województwa łódzkiego” w ramach programu opracowania Regionalnej Strategii Innowacji regionu łódzkiego - program zamawiany przez KBN i Urząd Marszałkowski w Łodzi, realizacja 2003 - 2004 r.

Kierownik Projektu realizowanego w ramach działania 2.6 ze środków EFS i ZPORR „Regionalne strategie innowacji i transfer wiedzy pt. „Analiza strukturalna Regionu Świętokrzyskiego i jej wykorzystanie pod kątem podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionu” nr umowy Z/2.26/II/2.6/276/06/U/7/06, realizacja 2005 - 2007 r.

Kierownik Projektu realizowanego w ramach działania 2,6 ze środków ESi ZPORR Regionalne strategie innowacji i transfer wiedzy pt. „Analiza strukturalna Regionu Świętokrzyskiego i jej wykorzystanie pod kątem podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionu” - cykl konferencji naukowych nt. W kierunku gospodarki opartej na wiedzy: innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie, realizacja 2005-2007 r.

Koordynator merytoryczny Programu polsko - hiszpańsko - grecko - czeskiego, Leonardo da Vinci — Virtual University for public officials sponsorowanego przez UE, realizacja 2005 - 2007r.

Członek Panelu Głównego Projektu : Forsight wiodących technologii województwa Świętokrzyskiego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, nr umowy WKP 1/1.4.5/2/2006/21/23/601/2600U, realizacja 2006 -2008

Uczestnik projektu: Mapa lokalnego rynku pracy w powiecie skarżyskim, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizacja maj - grudzień 2008

Uczestnik projektu: Kielecki rynek pracy pod lupą , finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, 2010

Członek grupy ekspertów ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, zakres panelu Miasta i obszary metropolitalne , 2011- 2012

Kierownik opracowań dokumentów programowych: Strategia rozwoju i współpracy Klastra, Strategia Marketingowa Klastra, System monitoringu i ewaluacji Klastra w ramach projektu Wschodni Klaster Odlewniczy KOM - CAST , finansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, 2012

Kierownik opracowań dokumentów programowych: Diagnoza potencjału konkurencyjności specjalizacji Branży Targowo Kongresowej w województwie świętokrzyskim, współczesne trendy globalne i makroekonomiczne - implikacje dla Branży Targowo Kongresowej w województwie świętokrzyskim, w ramach Projektu - kręgi innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województw w obszarach o dużym potencjale wzrostu, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 2012

Uczestnik projektu PI Novum Subsydium, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, opracowanie Analiza ekonomicznych uwarunkowań rynku pracy w województwie świętokrzyskim, 2012

Działalność w zakresie programowania rozwoju jednostek terytorialnych:

W trakcie pracy zawodowej uczestniczyłem w opracowaniu następujących dokumentów programowych:

1992 - Współautor Planu Zagospodarowania Przestrzennego Łodzi - zlecenie Prezydenta
i Zarządu Miasta Łodzi
1992- Członek Zespołu Globalnego w ramach Porozumienia Radomskiego ds. opracowania Strategii Restrukturyzacji i Prywatyzacji województwa Radomskiego
1993 Współautor Strategii Rozwoju Gospodarczego Łodzi - zlecenie Prezydenta i Zarządu Miasta Łodzi
1993- Współautor Strategii Rozwoju Kalisza- zlecenie Prezydenta i Zarządu Miasta
1994 - Współautor Strategii Rozwoju Pleszewa - zlecenie władz miasta i gminy Pleszew
1994- 1995 - Członek rządowej grupy zadaniowej ds. polityki regionalnej
1995 - Współautor Planu Strategicznego rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich województwa Sieradzkiego - zlecenie Wojewody
1995 - Współautor Strategii rozwoju rolnictwa województwa sieradzkiego
W latach 1995 -2000 - Konsultant merytoryczny i współautor następujących opracowań;
- Strategia Rozwoju Gminy Osjaków
- Strategia Rozwoju Gminy Rusiec
- Strategia Rozwoju Gminy Wiskitki
- Strategia Rozwoju Gminy Mokrsko
- Strategia Rozwoju Gminy Złoczew
- Strategia Rozwoju Gminy Żyrardów
- Strategia Rozwoju Powiatu Skierniewickiego
- Strategia Rozwoju Gminy Nadarzyn
- Strategia Rozwoju miasta i gminy Wieluń
- Strategia Rozwoju Żyrardowa
2002 - Współautor Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Łódzkiego dla potrzeb podpisania Kontraktu Wojewódzkiego - zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
2002 - Współautor Programu Pilica - zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 2004 - Współautor Programu Bzura 2004 -2015 Plus - zlecenie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
2010-Współautor Strategii rozwoju Żyrardowa 2010 -2025, zlecenie Prezydenta,
Członek grupy ekspertów ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, zakres panelu Miasta i obszary metropolitalne , 2011- 2012

2012 -2013 Członek panelu głównego grupy ekspertów ds. opracowania Koncepcji Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego,
Udział w większości programów zakończył się publikacjami książkowymi i artykułami w periodykach krajowych i zagranicznych, natomiast wszystkie opracowywane strategie i programy zostały zatwierdzone jako oficjalne dokumenty samorządów terytorialnych i organizacji na zlecenie których były opracowywane.


Ogólna liczba publikacji - 60. Publikacje za ostatnie 5 lat:
• Janusz Kot, współautor D.Stawasz, Regionalne programy operacyjne jako narzędzie rozwoju województw o różnym poziomie rozwoju gospodarczego ( przykład województwa Łódzkiego i Świętokrzyskiego) w (red. Janusz Kot) Jednostki samorządu terytorialnego w procesie rozwoju zintegrowanej Europy, wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2008
• Janusz Kot, Pozycja ustrojowa, funkcje i wymagania stawiane sekretarzom gmin Polsce, Republice Czeskiej, Grecji i Hiszpanii, Lexis Nexis, Warszawa 2009
• Janusz Kot,Forsight wiodących technologii województw świętokrzyskiego w świetle jego struktury gospodarczej i poziomu innowacyjności, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo UE, Wrocław 2009
• Janusz Kot, Gospodarcza charakterystyka miasta Kielce, w Rynek pracy teoria i realia, wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2010
• Janusz Kot, Województwo świętokrzyskie w świetle trendów i procesów rozwojowych na tle kraju w Mama w pracy czy w domu?. Wyniki badań i analiz przeprowadzonych w ramach Projektu Innowacyjnego PI Novum Subsydium, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce, 2012
• Janusz Kot, współautor R. Jedlińska, Dylematy kultury w dobie globalizacji, The Peculiarity of Man, 2012, nr. 16, Wyd. A. Marszałek, Toruń - Kielce, 2012
• Janusz Kot, "Współczesne dylematy i wyzwania rozwoju i zarządzania Jednostkami Terytorialnymi" ukazał się w: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 1/2012, s. 11-22, wydawca: WZiA UJK Kielce.
• Janusz. Kot ( współautor A. Dybała), Polska gospodarka w latach 1990-2010 w świetle podstawowych danych makroekonomicznych [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Problemy administracji, zarządzania i ekonomii. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, redaktorzy: Czarny Ryszard M., Spryszak Kamil, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2012, s. 474-483.
• Janusz Kot, Innovativeness in Processes of Stimulation of Regional Development on Example of Świętokrzyskie [w:] Province w Spatial Inequuality and Cohesion, Editors: Tadeusz Marszał, Iwona Pielesiak, Polish Academy of Sciences Commitee for Spatial Economy and Regional Planning, Warszawa 2013, s. 120 -129
• Janusz. Kot (współautor R. Jedlińska), Integracja i nowe zjawiska w procesie regionalizacji i globalizacji [w:] Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 1/2013, Wydział zarządzania i Administracji UJK, Kielce, 2013, s. 333-344

Staże zagraniczne w:
• Oxford Polytecłmic, Wielka Brytania, 1981- w czasie którego zapoznałem się z systemem planowania i zarządzania miastami brytyjskimi.
• Bristol Połytechnic, Wielka Brytania, 1984 - zapoznałem się z zasada funkcjonowania samorządów lokalnych w warunkach gospodarki rynkowej
• Erasmus University, Holandia, 1986 - zajmowałem się wówczas problematyką programowania inwestycji miejskich
• Órebro University, Szwecja, 1987 — ekonomiczne i socjologiczne problemy funkcjonowania rozwoju miast
• The Johns Hopkins University, USA, 1988 - Instrumenty polityki urbanizacyjnej
i gospodarczej władz na szczeblu federalnym, stanowym i lokalnym
• Leuven University, Belgia, 1990 - badania dotyczyły problematyki rozwoju miast
i regionów w warunkach restrukturyzacji gospodarki światowej
• Glasgow University, Szkocja, 1991 - staż poświęcony był pracom nad instrumentami stymulowania rozwoju gospodarczego w miastach post przemysłowych
• London School of Economics, 1992 - przedmiotem badań były metody zarządzania oraz instrumenty polityki rozwoju miast w gospodarce rynkowej
W 1993 roku przez 1 semestr wykładałem metody i techniki planowania rozwoju regionalnego w Curtin University of Technology, Perth, Australia, gdzie wypromowałem 5 licencjatów.

Nagrody i wyróżnienia
W dotychczasowej pracy zawodowej otrzymałem nagrody i wyróżnienia:

1987 r. Nagroda III Stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki za rozprawę doktorską
2001 r. Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego
2004 r. Nagroda I Stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowo-badawcze,
2004 r. Srebrny Krzyż Zasługi,
2005 r. Dyplom uznania za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz znaczący wkład w rozwój uczelni Akademii Świętokrzyskiej,
2006 r. Wyróżnienie za działalność na rzecz rozwoju powiatu Skierniewickiego w latach 1998 – 2006.
2006 r. Nagroda Indywidualna I stopnia Rektora Akademii Świętokrzyskiej za wyróżniające osiągnięcia naukowe
2007 r. Nagroda Indywidualna II-go stopnia Rektora Akademii Świętokrzyskiej za wyróżniające osiągnięcia naukowe
2012 r. Złoty Medal Za Długoletnią SłużbęSłowa kluczoweDziedziny nauki
Zarządzanie i planowanie strategiczne, rozwój regionalny i lokalny, strategie rozwoju, konkurencyjność i innowacyjność, klastry.
Strategic management and planning, regional and local development, development strategies, Compatitiveness and innovativeness, clusters, networking in economy
1.10 Macroeconomics Microeconomics
1.12 Regional Policy, Social Policy, Demography
1.13 Management