Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Zbigniew Lis

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Machine Design Fundamentals
Position: Starszy Wykładowca
E-mail: lis@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce
Phone number:41 3424400, 502067696
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Badania własności mechanicznych materiałów, dynamika maszyn,dynamiczna mechanika pękania metali, nieliniowa dynamika systemówMechanical research of materials, dynamics of machinery, dynamic fracture mechanics of metals, non-linear dynamics systems
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania własności mechanicznych materiałów, konstrukcje mechaniczne, projektowanie elementów maszyn, systemy CAD/CAEMechanical research of materials, mechanical structures,
design of machine elements, CAD/CAE design systems
Informacje dodatkoweAdditional information
Publikacje
1. Piszczek J, Jóźwik T, Lis Z, Żarowytrzymałość Kolan ze Stali 13HMF i I4MoV63 Odpuszczonych Po Gięciu,
Wiadomości Hutnicze, 8-9,1982, s. 263266,
2. Lis Z., Shindler H.J., Evaluation of Dynamic Fracture Toughness JId Using Instrumented Charpy Impact Test,
Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1, 1994, pp.119128,
oraz Lis Z., Schindler H.J., Wyznaczenie Dynamicznej Odporności na Pękanie Metodą Udarowego Zginania,
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Mechanika 50, Kielce, 1993, s. 281290,
3. Neimitz A., Dzioba I., Molasy R., Lis Z., An Experimental Analysis of The Stable Crack Growth,
Archiwum Budowy Maszyn vol. XLIII, zeszyt 2-3, 1996, str. 213226,
oraz Neimitz A., Dzioba I., Molasy R., Lis Z., Doświadczalna analiza podkrytycznego wzrostu pęknięć,
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Mechanika 57, Kielce, 1995, s.5059,
4. Czubak A., Lis Z., Stanowisko do Badania Dynamiki Przenośników Wibracyjnych,
Przegląd Mechaniczny, nr 19, 1998, s.2227,
5. Czubak A., Lis Z., Symulacja Mechaniczna i Komputerowa Przenośnika Wibracyjnego,
Przegląd Mechaniczny, nr 15, 1999, s.1418
6. Lis Z., Metoda Krzywej Kalibracji w Określaniu Odporności na Pękanie, Przegląd Mechaniczny, 5-6, 2000, str.3235,
7. Lis Z., Zapała H., Badania Pewnych Asymetrii na Rynku Papierów Wartościowych,
Modelowanie Procesów Ekonomicznych, praca zbiorowa, WSH, Kielce 2002
8. Lis Z., Bąkowski A., Badanie Efektu Długotrwałej Pamięci Wybranych Spółek Giełdowych,
Modelowanie Procesów Ekonomicznych, praca zbiorowa, WSH, Kielce 2002
9. Lis Z., Urbański Rafał, Analiza Obrazu Caustic za Pomocą Sieci Neuronowych Komórkowych,
Przegląd Mechaniczny, 3, 2003, str.18-22,
10. Lis Z., Gola A., Modelowanie Funkcji i Procesów w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym,
Informatyka Narzędziem Zarządzania w XXI wieku, Wydawnictwo PJWSTK,
Warszawa, 2003, str. 408-417
11. Lis Z., Zieliński Z., Kreowanie E-learning Szkoły Wyższej w Systemie Moodle,
Firma i Rynek, 04’2005, numer specjalny, pp. 65- 69
12. Lis Z., Systemy typu CAE w modelowaniu procesów ekonomicznych,
Zeszyty Naukowe: „Czwarte warsztaty młodych ekonomistów (…i nie tylko)”, Seria Ekonomia, Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce, 2010
Konferencje z referatem
1. Lis Z., Wzrost Szczelin Przy Pełzaniu w Ujęciu Mechaniki Pękania,
Konferencja "Postęp techniczny w rozwoju gospodarki regionu",
Kielce, maj, 1983,
2. Lis Z., Wpływ Podłużnych Okresowych Uderzeń Pręta Prostego Na Przebieg Jego Pełzania,
Konferencja "Drgania w układach fizycznych"- X Sympozjum, Politechnika Poznańska, maj,1984,
3. Lis Z., Propagacja Płaskich Fal Odciążenia w Sprężynie Pierścieniowej. Konferencja "Drgania w układach fizycznych"- XII Sympozjum, Politechnika Poznańska, maj, 1986,
4. Lis Z., Propagation And Reflection of Weak-Discontinuity Unloading Waves In a Rod Considered As a Model For a Garter Spring. International AMSE Conference "Modelling and Simulation”, Istambul, Turkey, July 1988,
5. Lis Z., Skrobacki Z., Automatyzacja Badań Symulacyjnych,
Konferencja "Inżynieria Systemów Bioagrotechnicznych" Politechnika Świętokrzyska, Kielce, kwiecień, 1989,
6. Neimitz A., Lis Z., Computer Simulation Of a Fast Dugdale Crack Motion With Varying Velocity,
International Seminar on Dynamic Failure of Materials, Theory, Experiment And Numerical, January 2-4, 1991, Vienna, Austria,
7. Lis Z., Neimitz A., Komputerowa Symulacja Szybkiego Ruchu Szczelin,
IV Konferencja Mechaniki Procesów Technologicznych "Mechanika Pękania", Politechnika Świętokrzyska, Kielce, wrzesień, 1991,
8. Lis Z., Neimitz A., Fast Crack Growth - a New Theoretical Approach,
ESFS, Reliability and Structural Integrity of Advanced Materials, Varna, Ninth Europen Conference of Fracture, 1992,
9. Lis Z., Schindler H.J., Wyznaczenie Dynamicznej Odporności Na Pękanie Metodą Udarowego Zginania,
IV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Borków, wrzesień 1993
10. Neimitz A., Lis Z., Zintegrowane Środowisko Do Kompleksowych Badań Parametrów Mechaniki Pękania,
XV Seminarium Międzysekcyjnego Zespołu Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji, Pieczyska k. Bydgoszczy, maj 1994,
11. Neimitz A., Lis Z. Zintegrowane Stanowisko Do Kompleksowych Badań Parametrów Mechaniki Pękania,
Seminarium „Problemy trwałości w mechanice materiałów”, Politechnika Śląska, czerwiec 1994,
12. Lis Z., Doświadczalne Wyznaczenie Całki J Jako Miary Odporności Na Pękanie w Warunkach Statycznych i Dynamicznych Obciążeń,
Konferencja Naukowa, Współpraca badawcza Politechniki Świętokrzyskiej z Krajowymi i Zagranicznymi Ośrodkami Naukowymi i Przemysłem, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 13 czerwca 1995,
13. Lis Z., Wyznaczenie Miary Odporności Na Pękanie Dla Materiałów Sprężysto-Plastycznych cz. I,
XVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Nałęczów, 1823 września, 1995,
14. Lis Z., Wyznaczenie Miary Odporności Na Pękanie Dla Materiałów Sprężysto-Plastycznych cz. II,
XVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Nałęczów, 1823 września 1995,
15. Neimitz A., Dzioba I., Molasy R., Lis Z., Doświadczalna Analiza
Podkrytycznego Wzrostu Pęknięć,
V Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Ameliówka 283o września 1995,
16. Dzioba I., Molasy R., Lis Z., Metody Eksperymentalne Stosowane Do Wyznaczania Inicjacji i Propagacji Szczelin Dla Materiałów Sprężysto-Plastycznych,
XVI Sympozjum nt. Zmęczenie i Mechanika Pękania Materiałów i Konstrukcji, Bydgoszcz, maj 1996, s.5558,
17. Molasy R., Lis Z., Komputerowe Wspomaganie Badania Parametrów Odporności Na Pękanie,
XVII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej i Ciała Stałego, Jachranka październik 1996,s. 40541,
18. Lis Z., Narbudowicz K., Zastosowanie Krzyżowego Efektu Magnetome-chanicznego Do Wyznaczenia Inicjacji Pękania w Próbie Charpe’ego,
VI Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Ameliówka, wrzesień, 1997, s.237245,
19. Lis Z., Narbudowicz K., Identyfikacja Procesu Dynamicznego Pękania Na Podstawie Analizy Sygnału Emisji Magnetycznej Po Transformacji Waveletowej,
XVII Sympozjum Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji, Bydgoszcz- Pieczyska, maj, 1998, s.177182,
20. Czubak A., Lis Z., The Research Stand for The Dynamics of Vibratory Conveyors Testing,
XVIII Sympozjum Vibrations In Physical Systems, Poznań-Błażejewko, maj, 1998, s 93  94
21. Czubak A., Lis Z., Theory of Vibratory Transport Experiments and Simulations,
APCOM’99, Computer Applications in the Minerals Industries, 28th International Symposium, October 20-22, 1999, Colorado School of Mines Golden, Colorado USA
22. Lis Z., Metoda Krzywej Kalibracji W Określaniu Odporności Na Pękanie, VII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Cedzyna, wrzesień, 1999, s.237245,
23. Dziubdziela W, Lis Z., Statystyka Hursta w Badaniach Dynamiki Rynku Akcji,
I Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 10 stycznia 2000,
24. Lis Z., Fraktalny Obraz Rynku Akcji,
I Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 10 stycznia 2000,
25. Lis Z., Żurawski W, Kompleksowe Wyznaczanie Parametrów Odporności na Pękanie w Środowisku Windows,
XVIII Sympozjum Zmęczenie Materiałów i Konstrukcji, Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz 23.05-26.05, Pieczyska k/ Bydgoszczy,
26. Czubak A., Lis Z., Function of The Influence of Bulk Material Layer On the Vibratory Conveyor Trough,
XIX Symposium – Vibrations in Physical Systems- Poznań - Błażejewko 2000, Błażejewko k/Kórnika 24.05-27.05,
27. Lis Z., Gałkiewicz J., Laserowa Wizualizacja Materiałowego Wytężenia Materiału,
I Kielecki Festiwal Nauki, październik 2000,
28. Lis Z., Fraktalne Widzenie Świata,
I Kielecki Festiwal Nauki, październik 2000,
29. Lis Z., Dydaktyka w Internecie,
I Kielecki Festiwal Nauki, październik 2000,
30. Dziubdziela W, Lis Z., Skalowanie Ryzyka Akcji Giełdowych w Oparciu o Wykładnik Hursta,
II Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 10 stycznia 2001,
31. Lis Z., Równowagowe Prawo Podaży i Popytu w Świetle Dynamiki Chaotycznej
II Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 10 stycznia 2001, str. 206-213,
32. Lis Z., Urbański R., Analiza Obrazu Caustic za Pomocą Sieci Neuronowych Komórkowych,
Zeszyty Naukowe (nr 73) VIII Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania, Cedzyna, wrzesień, 2001, s.325334,
33. Lis Z., Stanowisko Do Badań Dynamicznej Odporności Na Pękanie, Zeszyty Naukowe (nr 73) VIII Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania, Cedzyna, wrzesień, 2001, s.335342,
34. Lis Z., Analiza R/S Wybranych Spółek Giełdowych,
II Konferencja „Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych”, SGGW, Warszawa, 21 września, 2001,
35. Lis Z., Fijałkowska J., Prognozowanie WIG z Wykorzystaniem Sztucznych Sieci Neuronowych,
II Krajowa Konferencja „ Jakość i metody kształcenia w dziedzinie informatyki, WSHE, Łódź, 29-30 września, 2001,
36. Lis Z., Matysiak M., Relacyjne Bazy Danych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie
II Krajowa Konferencja „ Jakość i metody kształcenia w dziedzinie informatyki, WSHE, Łódź, 2001.09.29-30,
37. Lis Z., Geometria Fraktalna w Grafice Komputerowej,
II Krajowa Konferencja „ Jakość i Metody Kształcenia w Dziedzinie Informatyki, WSHE, Łódź, 29-30 września, 2001,
38. Lis Z., Z. Baran, Metody Prognozowania Ilościowego Na Rynku Usług Telefonicznych,
III Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 21styczeń, 2001,
39. Lis Z., Nowy Język Natury – Impresje Fraktalne,
II Kielecki Festiwal Nauki, 07-16 września, Prezentacje festiwalowe, Kielce czerwiec 2002,
40. Lis Z., Meducki St., Jak Szyfr Enigmy Złamano,
II Kielecki Festiwal Nauki, 07-16 września, Prezentacje festiwalowe, Kielce czerwiec 2002,
41. Kaczmarska B., Lis Z., Luściński S., Pardyka I., Skrobacki Z., Trawka A., Społeczeństwo Informacyjne E-świetokrzyskie - Utopia Czy Konieczność?,
II Kielecki Festiwal Nauki, 07-16 września, Prezentacje festiwalowe, Kielce czerwiec 2002,
42. Gałkiewicz J., Lis Z., Złudzenia Optyczne Oka,
II Kielecki Festiwal Nauki, 07-16 września, Prezentacje festiwalowe, Kielce czerwiec 2002,
43. Fijałkowska J, Lis Z., Prognozowanie Indeksu Giełdowego Metodą SSN z Przekształcaniem Danych Wejściowych,
I Konferencja Modelowanie procesów ekonomicznych, WSH-Kielce SSGW Warszawa, Kielce czerwiec 2002
44. Lis Z., Zapała H., Badania Pewnych Asymetrii Na Rynku Papierów Wartościowych,
I Konferencja Modelowanie procesów ekonomicznych, WSH-Kielce SSGW Warszawa, Kielce czerwiec 2002
45. Lis Z., Bąkowski A., Badanie Efektu Długotrwałej Pamięci Wybranych Spółek Giełdowych,
I Konferencja Modelowanie procesów ekonomicznych, WSH-Kielce SSGW Warszawa, Kielce czerwiec 2002
46. Lis Z., Badanie Klasy Uniwersalności Wybranej Spółki Giełdowej,
III Konferencja Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, SSGW Warszawa, 20 wrzesień 2002
47. Lis Z., Lasota A., Analiza Systemowa Obsługi Serwisu w Wybranej Firmie,
VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych, BOS 2002; Badania Operacyjne i Systemowe Wobec Wyzwań XXI wieku, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 26-28 wrzesień 2002
48. Lis Z., Gola A., Modelowanie Funkcji I Procesów w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym,
Konferencja Informatyka narzędziem zarządzania w XXI wieku, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego pod auspicjami Polskiej Grupy IRMA Information Resources Management Associational,
Warszawa 2003.05.31
49. Lis Z., Wójcik K, Kielbas G., Zintegrowane Środowisko Projektowe Wykorzystujące Aplikacje Obliczeniowe I Graficzne 3D,
XXI Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Bielsko-Biała 22-26.09.2003.
50. Lis Z., E-learning Podstawową Funkcjonalnością E-szkoły,
Konferencja “E-szkoła w Województwie Podkarpackim” – Szkolenie Dla Pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego w Ramach Projektu Forum Oświaty Samorządowej, zorganizowanej przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Czudc, 19.05.2008
51. Lis Z., Systemy typu CAE w modelowaniu procesów ekonomicznych,
IV Warsztaty Młodej Kadry Ekonomistów, Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce, Ameliówka 16.09. 2010
52. Lis Z. Włamania do umysłu. Socjotechnika w (nie)bezpieczeństwie komputera. Konferencja „Bezpieczny E-Świat”, Organizatorzy: Wyższa Szkoła Handlowa, w Kielcach, Komenda Miejska Policji w Kielcach, Kielce, 2011.03.02
53. Lis Z., Rynek emisji CO2, Warsztaty Młodej kadry Ekonomistów, Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego,
Kielce, 10.09.2012

Konferencje bez referatu
1. 16 Sitzung der Fachgruppe ”Bruchmechanik und Ermüdung Swiss Association For Materials Technology”,
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, & April 1992, Lausanne, Swiss,
2. Experiment and Macroscope Theory in Crack Propagation,
EUROMECH 25, September 2528, Kielce, 1994
3. 4th Greek National Congress on Mechanics,
June 2629, Xanthi, Greece, 1995
4. Summer School on „Fracture in Structures”
under TEMPUS JEP 8090 Fracture Mechanics in Engineering Curricula „FRAMEC”, Kielce-Ameliówka, June 2-6, 1997
5. VI Międzynarodowa Konferencja z Probabilistyki,
Poraj, 5-9 czerwiec, 2000,
6. II Ogólnopolska Konferencja SolidWorks 2004,
„Kompleksowe rozwiązanie dla przemysłu,, Warszawa, 2003,
7. III Ogólnopolska Konferencja SolidWorks 2005,
„Kompleksowe rozwiązanie dla przemysłu,, Warszawa, 2004,
8. XXX Olimpiada Wiedzy Technicznej,
Sandomierz, Zamek Kazimierzowski 2004,
9. IV Ogólnopolska Konferencja SolidWorks 2006,
„Kompleksowe rozwiązanie dla przemysłu,
Warszawa, 2005,
10. V Ogólnopolska Konferencja SolidWorks 2007,
„Kompleksowe rozwiązanie dla przemysłu,
Warszawa, 2006,
11. VI Ogólnopolska Konferencja SolidWorks 2008,
„Kompleksowe rozwiązanie dla przemysłu,
Warszawa, 2007,
12. XI Krajowa Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce-Cedzyna 9-12 września 2007
13. VII Konferencja „Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki”, Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
Rogów, 6-8 czerwca 2008
14. Światłowodowe Systemy do Pomiarów Odkształceń i Temperatury
Seminarium Firmy Smart Fibers i EC Test System, Kraków, 17.06.2009
15. VII Ogólnopolska Konferencja SolidWorks 2009,
„Kompleksowe rozwiązanie dla przemysłu”,
Warszawa 13 wrzesień 2008
16. Skuteczne negocjacje biznesowe w transferze technologii,
Szkolenie realizowane w ramach projektu „Rozwój kadr dla gospodarki opartej na wiedzy”,
Ustroń, 22-24 marzec 2010
17. Technology Transfer Training,
Course in Malaga,
Malaga, Spain, 27-29.05.2009
18. VIII Ogólnopolska Konferencja SolidWorks 2010,
„Nowości SolidWorks 2010”,
Kraków, 06.10.2009
19. Skuteczne negocjacje biznesowe w transferze technologii,
Szkolenie realizowane w ramach projektu „Rozwój kadr dla gospodarki opartej na wiedzy”,
Ustroń, 22-24 marzec 2010
20. Szybkie kamery oraz analiza ruchu na podstawie informacji wizyjnej
Seminarium Firmy Image Systems AB, Vision Research Inc., EC Test System, Kraków, 27.04.2010
21. Nauka i gospodarka – perspektywy współpracy,
Konferencja organizowana przez Politechnika Świętokrzyska, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp z o.o., Euro-centrum w Katowicach, Centrum Biznesu – Ośrodek Kongresowy w Kielcach
Kielce, 18.05 2010
22. Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Implikacje interdyscyplinarne,
Konferencja organizowana przez Wyższą Szkołę Handlową im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, PITWNI – Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce,
Kielce, 09.09.2010,
23. Konferencja CNS Solution - SolidWorks 2011,
„Od zamównienia do produktu czyli kompleksowe rozwiązania dla biznesu”,
Warszawa 06.10.2010
24. Konferencja „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą”, Forum Konsultacyjne w zakresie opracowania koncepcji prowadzenia innowacyhncyh klubów przedsiębiorczości w Gimnazjach.
Kielce, Cedzyna 11-12.02.2011
25. Konferencja „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą”, Spotkanie Monitorujące Program Nauczania w Innowacyjnych Klubach Przedsiębiorczości w Gimnazjach.
Kielce, Cedzyna 07.05.2011
26. EXOPOWER 2011 – Energetyczne technologie jutra,
Międzynarodowe Targi Poznańskie, Spotkaj przyszłość (meet the future), Automa, Expower i Greenpower
Poznań, 2011, 18.05.2011
27. Misja Branżowa OZE Polska-Czechy-Polska. Misja realizowana w ramach Projektu: „Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny”. Organizatorem Misji było Centrum Środowiska i Rozwoju,
Polska, Czechy, 06-08.06.2011
28. Misja Branżowa OZE Polska-Austria-Włochy. Misja realizowana w ramach Projektu: „Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny” . Organizatorem Misji było Centrum Środowiska i Rozwoju.
Polska, Austria, Włochy, 12-16.09.2011
29. Energetyka wiatrowa szansą rozwoju rolniczych Województwa Świętokrzyskiego”,
Konferencja organizowana przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. Z o.o, ul. Zagnańska 84, 25-528 Kielce i Green Power Development Sp. Z o.o, ul. Zaleskiego 8/1, 31-525 Kraków
Kielce, 2011, 08.12.2011
30. Laboratorium Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska,
Warszawa, 20 lipiec 2011
31. Energetyka OZE – Fotowoltaika, Studium przypadku, farma fotowoltaiczna 1 MW
Gmina Wierzchosławice
Wierzchosławice 2011.12.15
32. „Budownictwo energooszczędne – potrzebą chwili”;
Konferencja organizowana przez Politechnikę Świętokrzyską;
Kielce, 14 lutego 2012
33. „Efektywne wykorzystanie energii”
Spotkanie warsztatowe poświęcone opracowaniu strategii dla tworzonego kręgu podmiotów gospodarczych i naukowych organizowane przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. Z o.o.
Kielce, 9 luty 2012
34. „Efektywne wykorzystanie energii”
Spotkanie warsztatowe poświęcone opracowaniu strategii dla tworzonego kręgu podmiotów gospodarczych i naukowych organizowane przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. Z o.o.
Kielce, 20 luty 2012
35. „Efektywne wykorzystanie energii oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii a rozwój gospodarczy”
Konferencja zorganizowana przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Sp. Z o.o.
Kielce, 7 marzec 2012
36. Odnawialne źródła energii ENEX – Nowa Energia
XI Międzynarodowe Targi
Kielce, 6 -7 marca 2012
37. „Jestem aktywny – będą przedsiębiorcą”
Konferencja podsumowująca realizację innowacyjnego projektu
Świętokrzyskie Centrum innowacji i Transferu Technologii Sp. Z o.o. –Lider Projektu
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działania Perły Czarnej ?Nidy
Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki
Kielce, 2012.03.22
38. „Produkcja energii elektrycznej w układzie kogeneracji”
Konferencja organizowana przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. Z o.o., Elektrociepłownia Kielce
Kielce, Elektrociepłownia Kielce, 2012.04.11
39. „Jak zdobyć 150 tysięcy Euro dofinansowania na jeden projekt. Oszczędności w czasach kryzysu.”
Konferencja orgaznizowana przez BNP Paribas i Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową,
Kielce, 2012.04.17
40. EXOPOWER 2012 – Międzynarodowe Targi Energetyki, greenPower, Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej,
Międzynarodowe Targi Poznańskie,
Poznań, 2012, 10.05.2011
41. Seminarium „Odnawialne źródła energii – energia geotermalna”, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w ramach Świętokrzyskiego Podkarpackiego Klastra Energetycznego, Dom i Biblioteka Sichowska im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów,
Sichów Duży, 24 maj 2012
42. Seminarium dyskusyjne „Krąg Efektywnego Wykorzystania Energii – nowe formy wsparcia i kooperacji na rzecz efektywnego wykorzystania energii w województwie świętokrzyskim” cz.1, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Cedzyna 27.06.2012
43. Seminarium „Zasoby energii odnawialnej w regionie świętokrzyskim. Podsumowanie wyników badań prowadzonych w ramach Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Energetycznego”, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w ramach Świętokrzyskiego Podkarpackiego Klastra Energetycznego, Dom i Biblioteka Sichowska im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów,
Sichów Duży, 14.09.2012
44. Seminarium dyskusyjne „Krąg Efektywnego Wykorzystania Energii – nowe formy wsparcia i kooperacji na rzecz efektywnego wykorzystania energii w województwie świętokrzyskim” cz.2, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Cedzyna 27.09.2012
45. Seminarium „Efektywne Wykorzystania Energii oraz pozyskiwanie nowych żródeł energii w procesie utylizacji odpadów komunalnych”, Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Politechnika Świętokrzyska, Kielce 29.10.2012

Prace naukowo-badawcze
1. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Radowicza A., Modelowe Badania Trwałości Słabych Ogniw Pojazdów i Maszyn Oraz Wybór Metod Technologicznych Podwyższających Trwałość Analizowanych Elementów,
Sprawozdanie z pracy badawczej 902/12, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 1977,
2. Radowicz A., Neimitz A., Piszczek J., Lis Z., Badania Wpływu Technologii Gięcia Gładkich Kolan Energetycznych Przy Użyciu Giętarki PB-1000 Na Strukturę i Własności Stali 13HMF,
Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 1978,
3. Gajewski M., Lis M., Lis Z., Wytyczne Do Technologii Przeróbki Plastycznej I Obróbki Cieplnej Rur Energetycznych Z Martenzytycznej Stali Nierdzewnej Zawierającej 0,2%C, 12%Cr, 1%Mo, 0,3%V,
Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 1980,
4. Neimitz A., Radowicz A., Pajek-Wędrychowska M., Lis Z.; Badanie Rozwoju Procesu Zniszczenia Dekohezji Stali Węglowych Oraz Stopowych w Warunkach Jednoczesnego Działania Podwyższonych Temperatur i Naprężeń,
Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 1982,
5. Długosz A., Chałupczak J., Lis Z., Wyznaczenie Wytrzymałości Zmęczeniowej Giętno-Obrotowej Dla Próbek o Zmiennym Przekroju z Karbem Typu V Ze Stali 45 I P40,
Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 1982,
6. Lis Z. i inni w pracy pod redakcją Wierzchowskiego B., Opracowanie Technologii Głębokiego Tłoczenia z Wykorzystaniem Pulsującego Obciążenia z Bieżącą Identyfikacją i Optymalizacją Procesu Na Urządzeniach Do Symulacji Badań,
Etap I - sprawozdanie z pracy badawczej 1220/14, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 1984,
7. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Neimitza A., Badanie Zmęczeniowe Zespołu Wkładki z Cięgnem (Nr Fabr. P.02.39.16.01) Piasty Śmigła Ogonowego Helikoptera,
Praca badawcza wykonana dla WSK-PZL Świdnik, Politechnika Świętokrzyska Kielce, 1987,
8. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Chałupczaka J., Modernizacja Stanowiska Do Badań Rozpęczania Hydraulicznego Na Maszynie Firmy MTS-Systems Corporation. Badania wstępne określające stałe materiałowe, c, n,  krzywej umocnienia przy pulsującej sile nacisku.
Praca badawcza wykonana w ramach CPBP 02.04.1988, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 1988,
9. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Neimitza A., Badania Zmęczeniowe Próbek z Materiału SSB I OH13,
Praca badawcza realizowana dla IPPT-PAN Warszawa, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 1988,
10. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Neimitza A., Badania Zmęczeniowe Zespołu Wkładki Z Cięgnem Piasty Śmigła Ogonowego Helikoptera Próbek Nr Fabr., PS.02.39.16.02, PS.02.39.16.03, PS.02.39.16.04, PS.02.39.15.02, PS.02.39.15.04, PS.02.39.15.02,
Praca badawcza wykonana dla WSK-PZL Świdnik, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 1988,
11. Neimitz A., Lis Z., Teoretyczno-Doświadczalna Analiza Czasowej Wytrzymałości Światłowodów,
Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 1988,
12. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Piszczka J., Badania haków pociągowych przednich samochodów STAR.
Praca badawcza wykonana dla Fabryki Samochodów Ciężarowych, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 1988,
13. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Piszczka J., Badania Kwalifikacyjne Końcówek Drążków Kierowniczych Kompletnych Do Samochodów STAR.
Praca badawcza wykonana dla Fabryki Samochodów Ciężarowych, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 1988,
14. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Piszczka J., Badania Haków Pociągowych Typu Sworzeń-Pętla Dla Samochodów STAR.
Praca badawcza wykonana dla Fabryki Samochodów Ciężarowych, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 1988,
15. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Neimitza A., Sprawozdanie Z Prób Zmęczeniowych Zespołu Wkładki Z Cięgnem Piasty Śmigła Ogonowego Helikoptera Próbek Nr Fabr., PS.02.39.16.03, (Nr Rys.30.06.39.15.007), Nr Fabr., P. 03.39.15.01, (Nr Rys.30.06.39.15.001),
Praca badawcza wykonana dla WSK-PZL Świdnik, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, marzec 1988,
16. Lis Z., Chałupczak J., Wpływ Pulsacji Na Umocnienie Materiału, Rozpęczanie Hydromechaniczne Trójników Pulsującą Siłą Nacisku. Praca badawcza wykonana w ramach CPBP 02.04, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, grudzień 1989,
17. Lis Z. i inni w pracy pod redakcja Lisa Z., Badania Zmęczeniowe Zespołu Wkładki Z Cięgnem (Nr Fabr. Nr 1 Nr Rys.30.06.39.15.002) Piasty Śmigła Ogonowego Helikoptera.
Praca badawcza wykonana dla WSK-PZL Świdnik, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, marzec 1990,
18. Lis Z i inni w pracy pod kierunkiem Lisa Z., Badania Zmęczeniowe Zespołu Wkładki Z Cięgnem (Nr Fabr.PS.03.39.15.01, Nr Rys.30.06.39.15.007) Piasty Śmigła Ogonowego Helikoptera,
Praca badawcza wykonana dla WSK-PZL Świdnik, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, marzec 1990.
19. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Lisa Z., Badania Zmęczeniowe Zespołu Wkładki Z Cięgnem (Nr Fabr.PS.02.39.15.06, Nr Rys.30.06.39.15.001) Piasty Śmigła Ogonowego Helikoptera,
Praca badawcza wykonana dla WSK-PZL Świdnik, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, czerwiec 1990,
20. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Jeżowskiego A., Badanie Części Układu Zwrotniczego Samochodów "Star" I Autobusów "Autosan" (zlec.1739/13/1),
Praca badawcza wykonana dla Zakładów Zespołów Samochodowych w Lipsku, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, lipiec 1990,
21. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Lisa Z., Badania Zmęczeniowe Zespołu Wkładki Z Cięgnem (Nr Fabr.PS.03.39.15.01/R, Nr Rys. 30.06.39.15.00.7) Piasty Śmigła Ogonowego Helikoptera.
Praca wykonana dla WSK-PZL Świdnik, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, listopad 1990.
22. Lis Z., Piszczek J., Badanie Składu Chemicznego i Stanu Obróbki Cieplnej Elementu Kruszarki Wykonanego Ze Stali 40HNMA,
Praca wykonana dla Zakładów Cementowo-Wapienniczych "Nowiny" Sitkówka k/Kielc, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, styczeń 1991.
23. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Lisa Z., Badania Zmęczeniowe Zespołu Wkładki Z Cięgnem (Nr Fabr.PS.03.39.15.02/R, Nr Rys. 30.06.39.15.00.7) Piasty Śmigła Ogonowego Helikoptera.
Praca badawcza wykonana dla WSK-PZL Świdnik, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, kwiecień 1991.
24. Lis Z. i inni w pracy pod redakcja Jeżowskiego A., Badanie pełne końcówek drążków kierowniczych kompletnych do samochodu STAR i autobusu SANOK.
Praca badawcza wykonana dla Zakładów Zespołów Samochodowych w Lipsku, (zlec. 1739/13/A) Politechnika Świętokrzyska, Kielce, czerwiec 1991.
25. Lis Z. i inni w pracy pod redakcja Jeżowskiego A., Badanie Pełne Drążków Kierowniczych Kompletnych Do Samochodu STAR I Autobusu SANOK. Praca badawcza wykonana dla Zakładów Zespołów Samochodowych w Lipsku, (zlec. 1739/13/B) Politechnika Świętokrzyska, Kielce, czerwiec 1991.
26. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Lisa Z., Badania Zmęczeniowe Zespołu Wkładki Z Cięgnem (Nr Fabr.PS.03.39.15.03/R) Piasty Śmigła Ogonowego Helikoptera.
Praca badawcza wykonana dla WSK-PZL Świdnik, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, styczeń 1992.
27. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Lisa Z., Próby Zmęczeniowe Próbek Betonowych,
Praca badawcza wykonana dla Politechniki Krakowskiej, (zlec. 1794/14), Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 1992
28. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Neimitza A., Badania Niskocyklowego Zmęczenia Stali 45, (Zlec. 1806/14, Od 4.12.91 Do 25.02.93),
Praca wykonana dla Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 1993.
29. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Lisa Z., Badania Zmęczeniowe Próbek Ze Stopów Al. Gat. 2024 I 7175 W Ramach Wstępnej Kwalifikacji Anodowania W Kwasie Chromowym, Seria 01, 02.
Praca badawcza wykonana dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego - PZL Świdnik, (zlec. 1.22/1.01), Politechnika Świętokrzyska, Kielce, październik 1994.
30. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Lisa Z., Badania Zmęczeniowe Próbek Ze Stopów Al. Gat. 2024 I 7175 W Ramach Wstępnej Kwalifikacji Anodowania W Kwasie Chromowym, Seria 03.
Praca badawcza wykonana dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego - PZL Świdnik, (zlec. 1.22/1.01),Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 1994.
31. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Lisa Z., Badania Zmęczeniowe Próbek Ze Stopów Al. Gat. 2024 I 7175 W Ramach Wstępnej Kwalifikacji Anodowania W Kwasie Chromowym, Seria 04.
Praca badawcza wykonana dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego - PZL Świdnik, (zlec. 1.22/1.01),Politechnika Świętokrzyska, Kielce, listopad 1994.
32. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Lisa Z. Wyznaczenie Wytrzymałości Mechanicznej Złącz Typu TPA Dla Okresowej Kontroli Jakości Produkcji Złącz,
Praca o charakterze ciągłym wykonana dla Niemieckiego partnera firmy Friedrich Schröeder, Metalwaenfabrik, Postfach 1123, D-58803 Neuenrade, Kielce, październik-grudzień, 1994,
33. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Lisa Z., Wyznaczenie Charakterystyki Sprężyny Talerzowej.
Praca wykonana dla Przedsiębiorstwa Remontowo-Montażowego „Koder”, (zlec. 1.22/1.03), Kielce, styczeń, 1995,
34. Lis Z., Wójcikiewicz Z. w pracy po kierunkiem Lisa Z., Ocena Obudowy Złącz Kablowych Z1, Z2, Z3,
Praca wykonana dla Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego „Vanta”, Kielce (zlec. 1.22/1.04), Kielce, maj, 1995,
35. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Lisa Z., Wykonanie Badań Wytrzymałościowych Drutu Na Nity Do Łożysk Tocznych,
Praca wykonana dla Fabryki Łożysk Tocznych „Iskra”, Kielce, lipiec 1995,
36. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Lisa Z., Opracowanie Metodyki Pomiarowej, Programu Sterującego Maszyną Wytrzymałościową I Realizacja Badań Serii Próbek Losowych Z Wstępnym Opracowaniem Wyników Pomiaru Według Podanych Harmonogramów Odkształceń, Praca wykonana na rzecz projektu badawczego Grant nr 1305/T07/95/08, (zlec.2.22/6.07). Praca wykonana w trzech etapach; zakończenie etapu I.II październik 1995, etap III listopada 95,
37. Lis Z. i inni pod kierunkiem Lisa Z., Badanie Wytrzymałości Na Rozciąganie Stali 18g2a,
Praca wykonana dla Exbud S.A., Oddział Budownictwo, Zakład Obsługi Technicznej, (zlec,1.22/1.07), Kielce, październik 1995,
38. Lis Z. i inni pod kierunkiem Neimitz A., Obliczenia I Badanie Koszy Sit Szczelinowych,
Praca wykonana dla Polsko-Kanadyjskiego Przedsiębiorstwa Progres-International, (zlec,1.22/1.11), Kielce, 1997,
39. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Lisa Z. Wyznaczenie Wytrzymałości Mechanicznej Złącz Typu TPA Dla Okresowej Kontroli Jakości Produkcji Złącz,
Praca o charakterze ciągłym wykonana dla Niemieckiego partnera firmy Friedrich Schröedere, Metalwaenfabrik, Postfach 1123, D-58803 Neuenrade, Kielce, styczeń-grudzień 1996,
40. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Lisa Z., Wyznaczenie Charakterystyki Sprężyny Talerzowej,
Praca wykonana na zlecenie Przedsiębiorstwa Remontowo-Montażowego „Koder”, (zlec. 1.22/1/10), Kielce, październik 1996
41. Lis Z., Badanie Wytrzymałości Rolek XN 930 I XN931,
Praca wykonana na zlecenie Fabryki Łożysk Tocznych SA, Kielce, luty 1997 (zlec. 1.22/1.12)
42. Lis Z, Drobenko B. Numeryczna I Eksperymentalna Analiza Stanu Wytężenia Rolek XN-931,
Praca wykonana na zlecenie Fabryki Łożysk Tocznych SA, Kielce, lipiec 1997 (zlec. 1.22/1.13)
43. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Lisa Z., Wyznaczenie Charakterystyki Sprężyny Talerzowej,
Praca wykonana na zlecenie Przedsiębiorstwa Remontowo-Montażowego „Koder”, Kielce, październik 1997 (zlec. 1.22/1.14)
44. Lis Z. i inni w pracy pod kierunkiem Lisa Z., Badanie Nośności i Odkształcalności Kompozytów Włóknocementowych
Praca wykonana na zlecenie Samodzielnego Zakładu Remontów i Utrzymania Budowli Politechniki Świętokrzyskiej, grudzień, 1997, (zlec. 2.14/7.02)
45. Lis Z., Molasy R., w pracy pod kierunkiem Lisa Z., Badania Zmęczeniowe Na Próbkach Prętów Żebrowanych 25 W Gatunku Bst500s,
Praca wykonana na zlecenie Huty Ostrowiec SA, Ostrowiec Świętokrzyski Kielce, październik, 1997 (zlec. 1.22/1.15)
46. Lis Z i inni w pracy pod kierunkiem doc. dr inż. L Kurmaza, Adaptacja Dokumentacji Technicznej Komputerowego Projektowania,
Praca wykonana na zlecenie Cementowni Małogoszcz, (zlec. 1.22./1.08), Kielce, 1997-1998
47. Lis Z., Molasy R., Gałkiewicz J., w pracy pod kierunkiem Lisa Z, Badania Zmęczeniowe Na Próbkach Prętów Żebrowych 28,
Praca wykonana na zlecenie Huty Ostrowiec SA, Ostrowiec Świętokrzyski Kielce, maj 1999 (zlec. 1.22/1.17)
48. Lis Z., Molasy R. w pracy pod kierunkiem Molasego R, Badania Wytrzymałości Rolek,
Praca wykonana na zlecenie NSK Iskra Kielce, 1999 (zlec. 1.22/1.18)
49. Lis Z., Molasy R. w pracy pod kierunkiem Molasego R, Badania Wytrzymałości Rolek, Taśm i Drutów
Praca wykonana na zlecenie NSK Iskra Kielce, 1999 (zlec. 1.22/1.19)
50. Lis Z., Śliwski S. w pracy pod kierunkiem Lisa Z., Badania Technologicznej Próby Zginania Ściągów Gwintowanych BETOMAX15
Praca wykonana na zlecenie Betomax Polska Sp.z o.o., Kielce, 2000 (zlec. 1.22/1.20), Iskra
Nagrody, wyróżnienia
• Nagroda Ministra Hutnictwa stopnia III na Najlepsze Prace Dyplomowe w roku akademickim 1967/77 z/z hutnictwa
• International Research Fellow of EMPA, Dubendorf, Switzerland, July 1992
• Nagroda Zespołowa II stopnia J.M Rektora Politechniki Świętokrzyskiej w roku 1994/95
• Wyróżnienie artykułu naukowego „Wyznaczenie miary odporności na pękanie dla materiałów sprężysto-plastycznych”, za sposób opracowania metodyki i wyników badań oraz formę ich prezentacji, XVII Sympozjum Podstaw Konstrukcji Maszyn, Nałęczów, 23 września 1995
• Nagroda J.M Rektora Politechniki Świętokrzyskiej Zespołowa II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne, 1996
• Certyfikat egzaminatora “Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”,
Polskie Towarzystwo Informatyczne PL-E1107, 29.10.2002
• Srebrny Krzyż Zasługi, 10 września 2004
• Opieka naukowa pracy „Symulacja graficzna 3D Enigmy” zgłoszonej przez studenta Piotra Niebyłę na 6 Edycję Studenckiego Konkursu Projektowego SolidWorks organizowanego przez CNS Solution. Praca zajęła 5 miejsce.
• Certyficate Technology Transfer Training, Course in Malaga (Spain), 27-29.05.2009
• Certyfikat nr 34/NEG/2010 - Skuteczne negocjacje biznesowe w transferze technologii, w ramach projektu „Rozwój kadr dla gospodarki opartej na wiedzy”, 22-24 marzec 2010, Ustroń
• Certyfikat – 11/IKP/T/2010 „TRIZ Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań”, Kielce, 27.11.2010
• Certyfikat - 06092/pv/2011. Szkolenie fotowoltaiczne Warszawa, 9-10.10.2011
• Certyficate of Attendance, SMA SOLAR ACADEMY, PV Inverters  Monitoring (Basic Seminar), Kraków , may, 2012
• Certyfikat Broker Technologiczny – szkolenie zrealizowane w dniach 27-29 sierpnia 2012 i 5-7 września 2012 przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w projekcie partnerskim „Kręgi Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu” w ramach zadania Krąg Innowacji – Transfer Wiedzy
• Certyfikat SolidWorks Associate, C-CAYCE59UG6, 06.2012
• Certyfikat „Symulacje mechatroniczne w nowoczesnym projektowaniu konstrukcji mechanicznych”, ECTest System, LMS A Simens Business, Kraków 11.04.2013