Homepage
Wersja polska

Rheological and Rheo-Flow Research Laboratory

Department: Faculty of Management and Computer Modelling
Department of Production Engineering
Contact person: dr hab. inż. Artur Bartosik, Profesor
Address: Al. Tysiąclecia P.P. 7, 25-314 Kielce E-mail: artur.bartosik@tu.kielce.pl
Website: http://www.tu.kielce.pl Phone number: +48 41 3424695 or +48 41 3424282
NazwaName
Laboratorium Badań Reologicznych i Reo-przepływówRheological and Rheo-Flow Research Laboratory
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Laboratorium służy pomiarom naprężeń stycznych i normalnych w złożonych cieczach, emulsjach i hydromieszaninach (faza stała - faza ciekła).
Dodatkowo określić można gęstość, współczynnik PH i przewodność elektryczną ww. substancji.
Laboratory is oriented on measurements of normal and shear stresses in complex liquids, emulsions and slurries.
There is possibility to measure density, PH coefficient and conductivity of above mentioned liquids.
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
Symulacja turbulentnego przepływu z wymianą ciepła cieczy i hydromieszanin.Simulation of turbulent flow with heat exchange in liquids and slurries.
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
Badania zorientowane są na budowanie modeli matematycznych do przewidywania turbulentnego przepływu jedno- i dwu-fazowych substancji, w tym z wyminą ciepła.Reasearch is oriented on building of mathematical models suitable for prediction of single and two-phase flows including heat transfer process.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
1. Reometr elektroniczny MCR 302
2. Gęstościomierz DMA 4100
3. Pehametr laboratoryjny typ 3520 z możliwością pomiaru przewodności elektrycznej.
Wiskozymetr rotacyjny
1. Elektronical Rheometr, MCR 302
2. Densitymeter, DMA 4100
3. Pehametr 3520 including measurements of conductivity

Rotational viskometera

Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
1. Bartosik, A., Wpływ parametrów modelu reologicznego HerschelaBulkleya na przewidywanie turbulentnego przepływu Kaolinu, Politechnika Świętokrzyska, Nr 4.13/7.01, okres realizacji: 2008.
2. Bartosik, A., Badania symulacyjne i eksperymentalne osiowo-symetrycznego przepływu drobno i grubodyspersyjnej hydromieszaniny w przewodach tłocznych, Politechnika Świętokrzyska, Nr 4.13/5.87, okres realizacji: 2009.
3. Bartosik, A., Symulacja wpływu koncentracji fazy stałej na profil prędkości w ruchu turbulentnym, Nr 4.13/8.59, okres realizacji: 2010.
4. Bartosik, A., Symulacja drobno-dyspersyjnego przepływu szlamu – porównanie modeli turbulencji, Politechnika Świętokrzyska, Nr 4.13/7.02, okres realizacji: 2011.
5. Bartosik, A., 2012, Matematyczne modelowanie turbulentnego przepływu średnio-dyspersyjnej hydromieszaniny, Politechnika Świętokrzyska, Nr 4.19/7.01, okres realizacji: 2012.
6. Bartosik, A. 2015, Modelowanie matematyczne turbulentnego przepływu mieszaniny ‘ciecz-cząstki stałe’ z wymianą ciepła. Politechnika Świętokrzyska, Nr 04.0.10.00/2.01.01.01.0028 MNSP.ZKIP.14.003, okres realizacji: 2015-2016.
7. Bartosik, A. and Wojtyniak, T., 2018-219, Badania eksperymentalne i symulacja turbulentnych przepływów cieczy przez wąskie szczeliny. Politechnika Świętokrzyska, Nr 04.0.10.00/2.01.01.01.0000 MNSP.ZKIP 18.002, okres realizacji: 2017-2019.
1. Bartosik, A. 2015, Mathematical modelling of heat transfer in solid-liquid turbulent flow. Kielce University of Technology, Research No. 04.0.10.00/2.01.01.01.0028 MNSP.ZKIP.14.003, period 2015-2016.
2. Bartosik, A. and Wojtyniak, T., Badania eksperymentalne i symulacja turbulentnych przepływów cieczy przez wąskie szczeliny. Kielce University of Technology. Research No. 04.0.10.00/2.01.01.01.0000 MNSP.ZKIP 18.002. period 2017-2019.
Informacje dodatkoweAdditional information
Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.Expert for National Centre for Research and Development in Poland
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Rheological measurements; rheological models, slurry flow; modelling of turbulence in slurry flow. 5.1 Mechanics
5.4 Mechanical Engineering
5.8.1 Ceramics, Polymers
5.9 Transportation
5.20 Environmental Engineering
Pictures, download files and other media