Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department of Automotive Vehicles and Transportation
Contact person: dr inż. Piotr Łagowski , adiunkt, Kierownik Laboratorium Silników Cieplnych
Address: Warszawska 430, 25-414 Kielce E-mail: p.lagowski@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
Laboratorium Silników Cieplnych, Warszawska 430, 25-414 Kielce
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
W laboratorium Silników Cieplnych prowadzone są badania w dyscyplinie naukowej: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, energetyka, ekologia, transport. Podstawowym przedmiotem działalności badawczej Laboratorium Silników Cieplnych są badania procesów tworzenia mieszanki palnej i jej spalania oraz wskaźników pracy silników o zapłonie samoczynnym i zapłonie wymuszonym zasilanych paliwami mineralnymi i roślinnymi oraz gazowymi. Celem realizacji prowadzonych badań wyżej wymienionych silników są badania wskaźników ekologicznych i intensywności wydzielania ciepła podczas procesu spalania oraz ocena wpływu elementarnego składu i właściwości fizyko-chemicznych paliw na wskaźniki ekonomiczno-energetyczne i ekologiczne pracy silnika. Szczególny nacisk kładzie się tu na badania, diagnostykę i sterowanie procesem spalania. Znaczny zakres prac realizowanych w Laboratorium dotyczy analizy rzeczywistych wykresów indykatorowych silnika w oparciu, o które wyznacza się wskaźniki pracy silnika i charakterystyki wydzielania ciepła podczas procesu spalania.
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
Działalność naukowo-badawcza Laboratorium Silników Cieplnych koncentruje się głównie w zakresie:
• Badania i modelowanie cykli pracy tłokowych silników spalinowych.
• Konstrukcja, kinematyka i dynamika tłokowych silników spalinowych.
• Układy zasilania paliwami konwencjonalnymi i alternatywnymi tłokowych silników
spalinowych.
• Procesy cieplne i przepływowe w tłokowych silnikach spalinowych,
• Modelowanie i analiza procesów spalania i katalizy w silnikach spalinowych.
• Budowa i zasada działania katalizatorów oraz neutralizacja szkodliwych składników
spalin.
• Diagnostyka i sterowanie tłokowych silników spalinowych.
• Doładowanie i recyrkulacja spalin w tłokowych silnikach spalinowych.
• Emisja szkodliwych składników spalin i hałasu w tłokowych silnikach spalinowych oraz
zabezpieczenie przed skutkami ich oddziaływania na środowisko.
• Paliwa i materiały eksploatacyjne tłokowych silników spalinowych.
• Współczesne tendencje rozwojowe tłokowych silników spalinowych o zapłonie
wymuszonym i samoczynnym.
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
Prowadzone badania realizowane w Laboratorium Silników Cieplnych związane są z doskonaleniem organizacji i realizacji cykli pracy tłokowych silników spalinowych oraz poszukiwaniem i oceną paliw alternatywnych stosowanych do ich zasilania. Ponadto realizowane badania ukierunkowane są na minimalizację zużycia paliwa oraz ochronę naturalnego środowiska człowieka przed zanieczyszczeniami związanymi z eksploatacją tłokowych silników spalinowych. Obecnie w Unii Europejskiej istnieje tendencja do zwiększania udziału energii pochodzącej z biopaliw w ogólnym bilansie zużycia energii. Wyposażenie laboratorium w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową umożliwia prowadzenie nowych i innowacyjnych badań ukierunkowanych na identyfikację i diagnostykę oraz doskonalenie procesu spalania jak również badania układów zasilania silników spalinowych paliwami alternatywnymi.
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
W 2011r. zakończono realizację grantu KBN Nr 4090/B/T02/2008/35 pt.: „Identyfikacja i diagnozowanie procesu spalania w silniku o wieloetapowym wtrysku paliwa z zastosowaniem funkcji sklejanych”. Obecnie w Laboratorium realizowane są prace statutowe o następującej temetyce: „Identyfikacja modelu procesu spalania w tłokowym silniku spalinowym o zapłonie samoczynnym”, „Sporządzanie i analiza charakterystyk wydzielania ciepła w silniku z wieloetapowym wtryskiem paliwa wyposażonym w układ zasilania Common Rail”, ,,Wskaźniki pracy silnika ZS z układem zasilania Common Rail zasilanego olejem napędowym z dodatkami do 30 % estrów olei roślinnych”, ,,Proces spalania w silniku z wieloetapowym wtryskiem paliwa”.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.1 Mechanics
5.2 Machine Design
5.4 Mechanical Engineering
5.9 Transportation
5.13 Power Engineering
5.19 Computer Methods in Science
5.20 Environmental Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl