Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department of Water and Wastewater Technology
Contact person: dr hab. Lidia Dąbek, prof.PŚk
Address: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail: ldabek@tu.kielce.pl
Website: http://www.wisge.tu.kielce.pl Phone number: 41 34 24 535
NazwaName
Laboratorium Nano- i Ekoinżynierii
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
1.Badanie aktywności biochemicznej ścieków i osadu czynnego z wykorzystaniem szybkich testów ATP
2.Badanie składu mikrobiologicznego wód wodociągowych z wykorzystaniem metod luminescencyjnych
1.Study the biochemical activity of sewage and activated sludge using rapid ATP tests
2.Microbiological analysis of water using luminescence methods
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
1.Badania aktywności biochemicznej ścieków i osadu czynnego z wykorzystaniem szybkich testów ATP (Study the biochemical activity of sewage and activated sludge using rapid ATP tests )
2.Badania składu mikrobiologicznego wód wodociągowych z wykorzystaniem metod luminescencyjnych ( Microbiological analysis of water using luminescence methods)
1.Study the biochemical activity of sewage and activated sludge using rapid ATP tests
2.Microbiological analysis of water using luminescence methods
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
•badania składu granulometrycznego prób środowiskowych np. popiołów, zawiesin w ściekach oraz osadach ściekowych,
•badania potencjału elektrokinetycznego cząstek koloidalnych,
•identyfikacja mikroorganizmów z wykorzystaniem technologii fluoro- i luminescencyjnych
The laboratory conducts research in the following areas:
-Granulometric composition of environmental samples: ashes, suspensions in sludge and sewage sludge
-Electrokinetic potential of colloidal particles
-Microbiological identification – fluorescence and luminometric methods
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
1.Zetametr -Malvern Zetasizer Nano ZS wraz z automatem miareczkującym, producent Malvern
2.Granulometr laserowy – Mastersizer 3000 z przystawkami dyspergującymi Hydro EV i Aero S, producent Malvern
3.Luminometr probówkowy Autolumat LB 953, producent Berthold Technologies
4.Luminometr płytkowy Tristar 2 LB 942, producent Berthold Technologies
5.Mikroskop konfokalny ZEISS typ AXIO IMAGERz wyposażeniem, producent CARL ZEISS
6.Mikroskop fluorescencyjny LEICA DM IL LED Fluo, producent Leica Microsystems
7.Mikroskop epifluorescencyjny KOZO XJS – 800T FL z kamerą AxioCam ERC5S, producent KOZO
8.Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego SafeMate 0.9, producent BIOAIR/ Euroclone
9. Komora laminarna z przepływem pionowym Aura Mini, producent BIOAIR/ Euroclone

1.Zetameter - Zetasizer Nano ZS with Autotitrator, producer Malvern
2.Laser granulometer - Mastersizer 3000 with wet and dry dispersion (Hydro EV and Aero S), producer Malvern
3.Multi-Tube Luminometer Autolumat LB 953, producer Berthold Technologies
4.Multimode Microplate Reader Tristar 2 LB 942, producer Berthold Technologies
5.Confocal microscope ZEISS type AXIO IMAGER with accessories, producer CARL ZEISS
6.Fluorescence microscope LEICA DM IL LED Fluo, producert Leica Microsystems
7.Epiefluorescence microscope KOZO XJS – 800T FL with camera AxioCam ERC5S, producer KOZO
8.Class II Laminar Air Flow Chamber SafeMate 0.9, producer BIOAIR/ Euroclone
9.Vertical Laminar Air Flow Chamber Aura Mini, producer BIOAIR/ Euroclone

Słowa kluczoweDziedziny nauki
zanieczyszczenia mikrobiologiczne, potencjał elektrokinetyczny, luminescencja, mikroskopia fluorescencyjna, 5.20 Environmental Engineering
Pictures, download files and other media