Homepage
Wersja polska

Laboratory of Applied Informatics

Department: Faculty of Management and Computer Modelling
Department of Applied Mathematics and Computer Science
Contact person: mgr inż. Małgorzata Kita, informatyk
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail: mkita@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
Laboratorium Zakładu Informatyki StosowanejLaboratory of Applied Informatics
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Aparatura zakupiona w ramach projektu "Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych"
Program operacyjny: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Priorytet 2: Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
Poddziałanie 2.3.1: Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki
Poddziałanie 2.3.3: Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych
Celem projektu: Rozwój krajowej infrastruktury teleinformatycznej nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wpierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki.
Equipment purchased under the project "Science Services Platform PLATON - Stage I: Container shared services"
Operational Programme Innovative Economy 2007-2013
Priority 2: Infrastructure R & D
Measure 2.3: Investments in development of infrastructure of science
Sub-measure 2.3.1: Projects for the development of infrastructure of science
Sub-measure 2.3.3: Projects for the development of advanced communication services and applications
The aim of the project: Development of national ICT infrastructure of science (PIONIER) for applications and services to support an research and development of Polish research teams for the innovation economy.
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
wideokonferencja, archiwizacja danych, eduroamvideo conferencing, data archiving, eduroam
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
Aparatura zakupiona w ramach projektu PLATON może być wykorzystywana wyłącznie dla wspierania działalności naukowej, badawczej, edukacyjnej i misyjnej.Equipment purchased under the project PLATON may be used only for the promotion of scientific, research, educational and missionary.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
system wideokonferencyjny, sieć bezprzewodowa, macierz dyskowa
Sieć bezprzewodowa eduroam
System wideokonferencyjny
Usługa naukowej interaktywnej telewizji HD
Usługa powszechnej archiwizacji
videoconferencing system, a wireless network, disk array

eduroama
Videoconference servicesa
Usługa naukowej interaktywnej telewizji HDa
Archiving Servicea

Przyznane certyfikacje i akredytacjeGranted certification/acreditation
brak-
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
brak-
ReferencjeReferences
brak-
Informacje dodatkoweAdditional information
-
Słowa kluczoweDziedziny nauki
wideokonferencja, archiwizacja danych, eduroam 5.16 Information Technologies
Pictures, download files and other media