Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department of Building Engineering Technologies and Organization
Contact person: Dr hab. inż., prof. PŚk Jerzy Wawrzeńczyk, Kierownik Katedry KTiOB, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (Wydział Bud. i Arch.)
Address: al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce E-mail: zmsjw@tu.kielce.pl
Website: http://zmsjw@tu.kielce.pl Phone number: (041) 34 24 664
NazwaName
Pracownia Mrozoodporności Betonu
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Unikatowa w skali kraju pracownia specjalizuje się w różnego rodzaju badaniach mrozoodporności betonów konstrukcyjnych stosowanych przede wszystkim w budownictwie drogowym, mostowym oraz hydrotechnicznym. Z punktu widzenia mrozoodporności wyróżnia się dwa podstawowe typy zniszczenia: pękanie wewnętrzne i uszkodzenia powierzchni betonu.
Badanie odporności na wewnętrzne pękanie przeprowadza się w oparciu o wytyczne CEN/TR 15177, chociaż w Polsce bardzo często stosuje się metodę zwykłą wg PN-B-06250:1988. Ponadto mamy możliwość prowadzenia badań według normy ASTM C 666.
Pracownia umożliwia badania odporności na powierzchniowe łuszczenie betonu w obecności wody lub roztworu soli rozladzającej. Norma PN-EN 13877 w kwestii oceny mrozoodporności odwołuje się do 3 metod ujętych w normie PKN-CEN/TS 12390-9, gdzie jako metodę podstawową wymienia się metodę płytkową (Boras) oraz jako metody alternatywne: CDF/CF i „kostkową”.
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
Badanie odporności betonu na wewnetrzne pękanie.
Badanie odporności betonu na powierzchniowe łuszczenie
Badania skuteczności napowietrzania betonu.
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
- Badania składników: kruszyw, cementów, dodatków mineralnych i domieszek napowietrzających pod kątem ich stosowania w betonach mrozoodpornych,
-Opracowywanie technologii i optymalizacja składów betonów konstrukcyjnych oraz betonów nowej generacji (BWW, SCC, FRC).
-Ocena trwałości mrozowej betonów konstrukcyjnych stosowanych w różnych warunkach eksploatacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych testów laboratoryjnych,
-Optymalizacja składu i technologii napowietrzania mieszanek betonowych za pomocą tradycyjnych domieszek AEA lub innowacyjnej metody z zastosowaniem mikrosfer polimerowych.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
Pracownia Mrozoodporności Betonu
- komora zamrażalnicza do badań mrozoodporności przy zamrażaniu próbek betonowych w powietrzu i rozmrażania w wodzie wg normy PN-88/B-06250, ASTM C 666 procedura B,
- urządzenia do badania mrozoodporności metodą płytkową wg normy PKN-CEN/TS 12390-9: komora klimatyzacyjna do realizacji cykli zamrażania-rozmrażania próbek w powietrzu komora oraz komora klimatyczna do sezonowania próbek przed badaniem,
- zautomatyzowana komora z podwójnym systemem chłodzenia płynu roboczego (glikolu) umożliwiająca realizowanie cykli zamrażania-rozmrażania próbek według normy PKN-CEN/TS 12390-9 (metody: CF/CDF lub kostkowa) oraz ASTM C 666 Procedura A, jak również badania mrozoodporności kruszywa wg normy PN-EN 1367.
- podstawowe wyposażenie laboratoryjne umożliwiające przygotowywanie i badanie mieszanek betonowych tradycyjnych i samozagęszczalnych oraz podstawowe badania cech technicznych stwardniałego betonu: wytrzymałość, moduł sprężystości, skurcz, nasiąkliwość, podciąganie kapilarne, wodoprzepuszczalność, przepuszczalność chlorków, ścieralność.

Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
Badania realizowane w ramach programu POIG pt.: „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”
Pictures, download files and other media
Pictures