Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department of Transportation Ingieneering
Contact person: dr inż. Przemysław Buczyński, adiunkt
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,, 25-314 Kielce E-mail: p.buczynski@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
Laboratorium Mieszanek Mineralno-Asfaltowych i Nawierzchni asfaltowych
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Laboratorium oferuje badanie właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych w zakresie norm z serii PN-EN 12697. Dodatkowo wykonujemy Badania Typu oraz opracowujemy receptury dla mieszanek mineralno-asfaltowych.
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
- trwałość zmęczeniowa mieszanek mineralno-asfaltowych,
- wpływ temperatury na zmianę modułu sztywności mieszanek mineralno-asfaltowych
- odporność na deformacje trwałe,
- projektowanie betonów asfaltowych o wysokim module sztywności WMS,
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
- Projekt betonu asfaltowego o wysokim module sztywności WMS na potrzeby realizacji budowy drogi wojewódzkiej. Uzyskane wyniki badań zostaną zastosowane wykorzystane w przemyśle.
- badanie wpływu środków adhezyjny na odporność na działanie czynników klimatycznych,
- Wpływ pyłów powstałych w procesie odpylania kruszywa na właściwości podbudowy z asfaltem spienionym,
- Odporność na oddziaływanie wody i mrozu podbudowy w technologii recyklingu z asfaltem spienionym,
- Optymalizacja składu betonu asfaltowego modyfikowanego woskiem syntetycznym w zakresie odkształceń plastycznych
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
- koleinomierz mały met. B w powietrzu,
- zagęszczarka do koleinomierza,
- UTM-25 - uniwersalna prasa wytrzymałościowa:
- 2PB-TR - dwupunktowe zginanie na próbce trapezoidalnej,
- 2PR-BR - dwupunktowe zginanie na próbce prostopadłościennej,
- 4PB-TR - czteropunktowe zginanie na próbce prostopadłościennej,
- IT-CY - rozciąganie pośrednie na próbce walcowej,
- DT-CY oraz DT-PR (rozciąganie proste na próbce walcowej,
- DTC-CY - rozciąganie ściskanie proste na próbce walcowej.
- ubijaki Marshalla,
- prasa żyratorowa,
- ekstraktor ultradźwiękowy,
- aparat Marshalla,
- aparatura do określania wskaźnika ITSR,
- komora próżniowa.

Ekstraktor ultradźwiękowy
Koleinomierz mały. met. B w powietrzu
Komora klimatyczna do badania mrozoodporności
UTM-25

Ekstraktor ultradźwiękowya
Koleinomierz mały. met. B w powietrzua
Komora klimatyczna do badania mrozoodpornościa
UTM-25a

Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
- Badania realizowane w ramach programu POIG pt.: „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”
- Projekt betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS 16 przeznaczonego na warstwę wiążącą oraz podbudowę,
- Projekt receptury betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC 22 WMS,
ReferencjeReferences
Udział w badaniach między laboratoryjnych (biegłości) organizowanych przez SKANSKA w zakresie badania mieszanek mineralno-asfaltowych SMA11 PMB 45/80-55 KR3-6 oraz AC WMS16 20/30 KR3-6 w 2013 roku. Zakres badań obejmował wymagania określone w WT-2 2010. Uzyskane wyniki potwierdzają rzetelność wykonanych badań i możliwość porównywania wyniku z innymi jednostkami badawczymi.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
mieszanka mineralno-asfaltowa, koleinowanie, moduł sztywności, wysoki moduł sztywności, deformacje, Marshall, beton asfaltowy, 5.6 Civil Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering
Pictures, download files and other media