Homepage
Wersja polska

Traffic Analysis Laboratory

Department: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department of Transportation Ingieneering
Contact person: mgr inż. Justyna Stępień, asystent
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail: justynas@tu.kielce.pl
Website: Phone number: 413424501
NazwaName
Laboratorium Analiz Ruchu DrogowegoTraffic Analysis Laboratory
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Laboratorium oferuje możliwość wykonywania badań i analiz ruchu drogowego.
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
- Pomiary i analizy natężenia ruchu drogowego.
- Pomiary i analizy parametrów funkcjonowania komunikacji zbiorowej.
- Analizy akustyczne hałasu komunikacyjnego.
- Measurements and analyses of road traffic.
- Measurements and analyses of the functioning of public transport.
- Acoustic analyses of traffic noise.
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
Badania empiryczne charakterystyk ruchu drogowego.
Analizy akustyczne hałasu komunikacyjnego oraz ocena wpływu ruchu drogowego na środowisko.
Analizy funkcjonowania przystanków autobusowych i ich wpływu na sprawność ruchu drogowego i komunikacji miejskiej.
Empirical studies of the characteristics of road traffic.
Acoustic analyses of traffic noise and the evaluation of the road traffic impact on the environment.
Analyses of the functioning of bus stops and their impact on the efficiency of traffic and public transport.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
Pistolety radarowe do pomiaru prędkości chwilowych pojazdów - 6 sztuk.
Zegary sterowane drogą radiową do pomiaru parametrów funkcjonowania komunikacji zbiorowej - 30 sztuk.
Rejestratory zdarzeń drogowych do pomiaru podstawowych parametrów ruchu pojazdów i pieszych - 4 sztuki.
Kamery dvd.
Kamery cyfrowe
Pistoletowy Radar Prędkości
Rejestrator zdarzeń RP-6
Zegary sterowane drogą radiową
Radar guns designed to measure the instantaneous speed of vehicles – 6 pieces.
Radio controlled clocks designed to measure the parameters of the functioning of public transport – 30 pieces.
Recorders of traffic events designed to measure the basic parameters of movement of vehicles and pedestrians – 4 pieces.
DVD camcorder.

Kamery cyfrowea
Pistoletowy Radar Prędkościa
Rejestrator zdarzeń RP-6a
Zegary sterowane drogą radiowąa

Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
WYKONANE OPINIE TECHNICZNE:
-„Wykonanie ekspertyzy w zakresie oceny możliwości zachowania 100 letniego dęba w pasie drogowym ulicy Zagnańskiej przy uwzględnieniu bezpieczeństwa komunikacyjnego, przepisów prawa drogowego i inżynierii ruchu”, 2012.
- „Analiza porównawcza wszechstronnej funkcjonalności istniejącego dworca PKS w Kielcach oraz propozycji jego przebudowy według koncepcji PKS 2 sp. z o.o., 2013.
TECHNICAL EXPERTISES:
-‘Performance of the expertise concerning the evaluation of behaviour ability of a 100 year old oak in the lane of Zagnanska Street, taking into account traffic safety, the regulations of road traffic and traffic engineering’, 2012.
- ‘Comparative analysis of the comprehensive functionality of the existing bus station (PKS) in Kielce, as well as proposals for its redevelopment, according to the concept of PKS 2 Limited Liability Company’, 2013.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
inżynieria ruchu drogowego, komunikacja miejska, analizy ruchu drogowego, traffic engineering, public transportation, analyses of road traffic 5.6 Civil Engineering
5.9 Transportation
Pictures, download files and other media