Homepage
Wersja polska

Laboratory of Car Electrotechnics

Department: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department of Computer Science Applications
Contact person: dr inż. Grzegorz Słoń, adiunkt
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail: g.slon@tu.kielce.pl
Website: http://www.lep.tu.kielce.pl Phone number: 41 34-24-143; 41 34-24-222
NazwaName
Laboratorium Elektrotechniki PojazdowejLaboratory of Car Electrotechnics
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Akredytowane Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej działa w strukturze Katedry Energoelektroniki na Wydziele Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej.
Kierownikiem Laboratorium jest dr hab. inż. Stanisław Gad, prof. PŚk.
W laboratorium prowadzi się zarówno zajęcia dydaktyczne dla studentów, jak i prace naukowo-badawcze.
Ponadto Laboratorium oferuje szeroki zakres badań na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.
Acredited Laboratory of Car Electrotechnic works in the structure of Department of Power Electronics on Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science of Kielce University of Technology.
The head of the Laboratory is prof. Stanislaw Gad.
The laboratory conducts both courses for students, as well as research works.
Moreover, the Laboratory offers a wide range of research for the automotive industry.
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
Laboratorium prowadzi badania zgodności elektrycznych i elektronicznych elementów wyposażenia pojazdów.The laboratory conducts conformity testing of electrical and electronic equipment components of vehicles.
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
1. Badania homologacyjne, na zgodność z Regulaminem nr 10 EKG ONZ, kompatybilności elektromagnetycznej elektrycznego wyposażenia pojazdów;
2. Badania homologacyjne, na zgodność z regulaminami EKG ONZ nr: 18, 97, 116 oraz dyrektywą nr 74/61/EEC, urządzeń zabezpieczających pojazdy przed nieuprawnionym użyciem (w szczególności systemów autoalarmowych i immobiliserów);
3. Badania, na zgodność z regulaminami EKG ONZ nr: 28, 118, 122 i innymi aktami normatywnymi, podzespołów motoryzacyjnych. W szczególności wykonywane są badania:
– parametrów elektrycznych;
– parametrów mechanicznych;
– odporności na działanie warunków środowiskowych (temperatura, wilgotność, korozja);
– odporności na drgania;
– kompatybilności elektromagnetycznej.
4. Badanie skuteczności systemów zabezpieczeń pojazdów – na potrzeby Towarzystw Ubezpieczeniowych.
1. Approval tests, for compliance with the Regulations No. 10 UNECE, electromagnetic compatibility of electrical equipment of vehicles;
2. Approval tests, for compliance with the UNECE Regulations No: 18, 97, 116 and Directive No. 74/61/EEC, devices to protect vehicles from unauthorized use (in particular vehicle alarm systems and immobilisers);
3. Test, on compliance with the UNECE Regulations No: 28, 118, 122 and other normative acts, automotive components. In particular, there are performed tests of:
- electrical parameters;
- mechanical properties;
- resistance to environmental conditions (temperature, humidity, corrosion);
- resistance to vibration;
- electromagnetic compatibility.
3. Testing the effectiveness of vehicle security systems - for insurance companies.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
Ważniejsze elementy wyposażenia badawczego:
– miernik poziomu dźwięku IM-10,
– generator HM 8134,
– generator SFG-830,
– wzmacniacz RF HD18859,
– częstościomierz FC 3000,
– analizator widma FSL 3,
– generator ESD NSG 430,
– miernik natężenia pola MEH-1,
– wibrometr WB-8200,
– generator do testów przewodzonych VDS 200N,
– generator do testów przewodzonych CWS 200N2,
– generator do testów przewodzonych UCS 200N,
– generator do testów przewodzonych LD 200N,
– generator wyładowań elektrostatycznych ESD 30N,
– odbiornik pomiarowy zaburzeń radiowych ESCI,
– generator w.cz. z syntezą częstotliwości HM 8135,
– wzmacniacz mocy RF CBA 3G-025,
– sieć sztuczna ENV 216,
– komora klimatyczna KPK-3626/11,
– stół probierczy S-2C,
– wstrząsarka wibracyjna TIRAVIB 5142,
– wstrząsarka udarowa Tira Shock 4110,
– komora solna,
– komora pyłowa,
– komora deszczowa,
– komora GTEM 750.
Major elements of the test equipment:
– sound level meter IM-10,
– generator HM 8134,
– generator SFG-830,
– amplifier RF HD18859,
– frequency meter FC 3000,
– spectrum analyzer FSL 3,
– generator ESD NSG 430,
– field strength meter MEH-1,
– vibrometer WB-8200,
– generator for conducted distrubances tests VDS 200N,
– generator for conducted distrubances tests CWS 200N2,
– generator for conducted distrubances tests UCS 200N,
– generator for conducted distrubances tests LD 200N,
– electrostatic discharges generator ESD 30N,
– radio disturbances measuring receiver ESCI,
– RF generator with frequency synthesis HM 8135,
– Power amplifier RF CBA 3G-025,
– artificial network ENV 216,
– climatic chamber KPK-3626/11,
– test table S-2C,
– vibration shaker TIRAVIB 5142,
– Impact shaker Tira Shock 4110,
– salt chamber,
– dust chamber,
– rain chamber,
– chamber GTEM 750.

Przyznane certyfikacje i akredytacjeGranted certification/acreditation
Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 117Certificate of Polish Centre for Accreditation No. Ab 117
Informacje dodatkoweAdditional information
Oprócz certyfikatu PCA, Laboratorium posiada także dodatkowe upoważnienia do prowadzenia badań, nadane przez:
1. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) – jako jednostka nr 20/L
Zakres upoważnienia: badania homologacyjne na zgodność z następującymi regulaminami EKG ONZ (UNECE): 10, 18, 28, 97, 116, 118, 122.
2. Komisję Europejską – jako "technical service"
Zakres upoważnienia: badania homologacyjne na zgodność z dyrektywą nr 74/61/EEC.
In addition to the PCA certificate, laboratory also has the authority to conduct additional research, given by:
1. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) - as the unit No. 20 / L
Scope of the authorization: approval tests for compliance with the following UNECE Regulations (UNECE): 10, 18, ​​28, 97, 116, 118, 122.
1. European Commission - as a "technical service"
Scope of the authorization: approval tests for compliance with Directive 74/61/EEC.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Elektrotechnika pojazdowa, elektronika pojazdowa, kompatybilność elektromagnetyczna, samochodowe systemy alarmowe, immobilisery.
Vehicle electrotechnics, vehicle electronics, electromagnetic compatibility, vehicle alarm systems, immobilisers.
5.4 Mechanical Engineering
5.5 Metrology and Standardization
5.10 Electrical Engineering
5.15 Electronics
5.19 Computer Methods in Science
Pictures, download files and other media