Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department of General Construction
Contact person: dr inż. Przemysław Świercz, adiunkt
Address: E-mail: pswiercz@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
Laboratorium Materiałów Budowlanych
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus

Bęben Los Angeles – urządzenie do badania odporności na ścieranie (ścieralności) kruszyw stosowanych w technologii betonu i drogownictwie.
Prasa do badania wytrzymałości zaprawy Prasa umożliwia obciążanie próbek siłą ściskającą do 200 kN i siłą zginającą do 15 kN.
Przyrząd do testów pull-out –Urządzenie umożliwia pomiar siły wyrywającej kotwę w zakresie 0÷60 kN.
Przyrząd do testów pull-off –Urządzenie umożliwia pomiar siły odrywającej w zakresie 0÷16 kN.
Wiertnica diamentowa z osprzętem - urządzenie wykorzystywane do pobierania jak i przygotowywania do badań próbek walcowych o wymaganych wymiarach. Wiertnica umożliwia wykonywanie odwiertów rdzeniowych o średnicy od 25 do 150 mm i długości do 500 mm w takich materiałach jak beton, beton zbrojony, ceramika, materiały kamienne itp.
Piła diamentowa do cięcia betonu
Mieszarki laboratoryjne do zapraw i betonów
Komora do badań mrozoodporności metodami bezpośrednimi – urządzenie umożliwia wykonywanie badań mrozoodporności różnych materiałów metodą bezpośredniego zamrażania w powietrzu i rozmrażania w wodzie według procedur zgodnych z wymaganiami następujących norm:
PN-88-B-06250 -badanie betonu
PN-EN 1367 -badanie kruszyw
PN-EN 1338 -badanie odporności betonu na środki odladzające
PN EN 12390-9 -badanie odporności betonu
PN-B-10106 -badanie mas tynkarskich do wypraw pocienionych
PN-B-12016 -badanie cegły ceramicznej pełnej
PN-B-19306 -badanie bloczków betonowych
PN-B-19307 -badanie pustaków ściennych betonowych
PN-EN 1348 -kleje do płytek
PN-EN 722-2 -badanie wyrobów silikatowych
PN-EN 772-18 -badanie elementów murowanych silikatowych
Urządzenie do pomiaru rozkładu wielkości porów powietrznych w mieszance betonowej – Urządzenie AVA-3000 przeznaczone jest do oceny rozkładu porów powietrznych w mieszance betonowej. Może być wykorzystywane w badaniach wpływu składu i technologii wytwarzania mieszanki betonowej na jakość jej napowietrzenia. We współpracy z przemysłem urządzenie można wykorzystać do badań jakości napowietrzenia mieszanki betonowej.
Porozymetr rtęciowy Autopore IV 9510 – urządzenie do badań rozkładu wielkości porów metodą porozymetrii rtęciowej w zakresie od 0,003 nm do 350 µm. Urządzenie umożliwia pomiar promienia, średnicy, objętości i dystrybucji makroporów i mezoporów, pęknięć i szczelin w próbkach stałych i proszkowych.
Termostaty chłodząco-grzejące LAUDA Zakres pracy urządzenia od -40 do + 200°C.
Kalorymetr niskotemperaturowy SETARAM BT 2.15 – urządzenie do badania przebiegu zamarzania wody w porach matryc cementowych i innych materiałach budowlanych o strukturze porowato kapilarnej, oraz badania ciepła hydratacji cementu. Kalorymetr może być wykorzystywany w badaniach dotyczących związku przebiegu zamarzania wody w porach materiału z jego mrozoodpornością. Zakres pracy kalorymetru od -196°C do 200ºC z możliwością programowalnej szybkości grzania i chłodzenia w zakresie od 0,01 do 1,0ºC/min z rozdzielczością co 0,01ºC/min. Kalorymetr posiada możliwość pracy w 3 trybach: izotermicznym, programowane grzanie i programowane chłodzenie.
Dyfraktometr laserowy HELOS KR – urządzenie do analizy wielkości cząstek metodą dyfraktometrii laserowej. Zakres wielkości analizowanych cząstek od 0,1μm do 3500μm. Urządzenie jest wyposażone w system dyspersji na sucho składający się z układu grawitacyjnego oraz z układu rozpraszającego w strumieniu sprężonego powietrza zamontowane równocześnie w przestrzeni pomiarowej. Urządzenie może być wykorzystywane do oceny wielkości cząstek materiałów okruchowych i proszków jak również spoiw budowlanych pod kątem ich wykorzystania w projektowaniu składu betonu, materiałów ceramicznych itp.
Urządzenie do badania przewodnictwa cieplnego – urządzenie umożliwia pomiar przewodnictwa cieplnego w materiałach budowlanych metodą pomiaru strumienia ciepła w zakresie 0.01 ÷ 1,0 W/m×K dla próbkek o wymiarach min. 100x100 mm max. 300x300 i grubości 20 ÷ 80 mm; Urządzenie może być wykorzystane w programach badawczych dotyczących projektowania materiałów izolacyjnych pod kątem optymalizacji ich składu i budowy.

Pictures, download files and other media