Homepage
Wersja polska

Bioimpedance Measurements Laboratory

Department: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department of Electrical Ingieneering and Measurement Systems
Contact person: dr hab. inż. Jerzy Augustyn, profesor PŚk
Address: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail: j.augustyn@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
Laboratorium Pomiarów BioimpedancjiBioimpedance Measurements Laboratory
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
1. Analizator impedancji typu Solatron 1260 z interfejsem typu Solatron 1294 do pomiaru próbek materiałów biologicznych metodą czterozaciskową zgodnie ze standardem IEC601

2. Modułowy system pomiarowy PXI złożony z:
a) kasety 8-modułowej typu 3U w standardzie PXI express typu PXIe-1062Q
b) kontrolera z procesorem 4 rdzeniowym i pamięcią DDR2 RAM o pojemności 4GB typu NI PXIe-8133 + 4GB DDR2 RAM)
c) multimetru o rozdzielczości 7 ½ cyfry z digitizerem o częstotliwości próbkowania 1,8MS/s typu NI PXI-4071
d) wzmacniacza prądowego, rozszerzającego zakres pomiaru prądu multimetru w układzie przetwornika I/U typu NI PXI-4022
e) multimetru o rozdzielczości 6 ½ cyfry z miernikiem LCR oraz digitizerem o częstotliwości próbkowania 1,8MS/s typu NI PXI-4072
f) jednostki SMU (źródło napięcia lub prądu, obciążenie aktywne) typu NI PXI-4130 + APS-4100

3. Modułowy system pomiarowy PXI złożony z:
a) kasety 18 modułowej typu 3U w standardzie PXI express - typu PXIe-1065
b) kontrolera z procesorem 4 i pamięcią DDR2 RAM o pojemności 4GB – typu NI PXIe-8133 + 4GB DDR2 RAM
c) digitizera dwukanałowego o rozdzielczości 14 bitów, próbkującego z częstotliwością 100MS/s – typu NI PXIe-5122 + 64MB/channel - 2 szt.
d) generatora przebiegów arbitralnych o rozdzielczości 16 bitów, częstotliwości próbkowania 100MS/s z pamięcią 32MB – typu NI PXIe-5442 + 32MB - 2 szt.
e) generatora częstotliwości i sygnału taktującego z wyjściem sinusoidalnym i zegarowym o maksymalnej częstotliwości 100MHz, rozdzielczości częstotliwościowej 1,07Hz, rozdzielczości amplitudowej 12 bitów – typu NI PXI-5404 - 2 szt.
f) multipleksera/matrycy konfigurowanej programowo o częstotliwości granicznej 500MHz – typu NI PXIe-2593
g) układu FPGA klasy Virtex-5 z pamięcią DRAM 512 MB wraz z adapterem zawierającym 4 różnicowe wejścia analogowe i 4 wyjścia analogowe, próbkowane z częstotliwością 250MS/s – typu NI PXIe-7965R + NI 5761

analizator impedancji
1. Impedance analyzer (typeSolatron 1260) with interface to measure samples of biological materials by 4 wire method according to IEC601 (type Solatron 1294)

2. PXI modular measuring system consists of:
a) 8-modular 3U PXI Express standard cassette, NI PXIe-1062Q type
b) the controller of the quad core processor and memory DDR2 RAM 4GB,- type NI PXIe-8133 + 4GB DDR2 RAM
c) a multimeter with a resolution of 7 ½ digits with digitizer with a sampling rate of 1.8 MS/s type NI PXI-4071
d) a current amplifier, extending the current range of the multimeter in the system I/U converter, type NI PXI-4022
e) a multimeter with a resolution of 6 ½ digits of the LCR meter and a digitizer with a sampling rate of 1.8 MS/s, type NI PXI-4072
f) SMU (source voltage or current, active load), type NI PXI-4130 + APS-4100

3. PXI modular measuring system consists of:
a) 18 modular 3U PXI Express standard cassette, type NI PXIe-1065
b) the controller of the quad core processor and DDR2 RAM memory of 4GB, - type NI PXIe-8133 + 4GB DDR2 RAM
c) two-channel digitizer with a resolution of 14 bits, the sampling frequency of 100MS/s - type NI PXIe-5122 + 64MB/channel - 2 pcs
d) arbitrary waveform generator with a resolution of 16 bits, sampling frequency 100MS/s 32MB - type NI PXIe-5442 + 32MB - 2 pcs
e) frequency generator and a clock signal with a sinusoidal output and a clock with a maximum frequency of 100MHz, the frequency resolution of 1.07 Hz, amplitude resolution of 12 bits - the type of NI PXI-5404 - 2 pcs
f) multiplexer/matrix are configuring software with a limiting frequency 500MHz - type NI PXIe-2593
g) FPGA Virtex-5 class with 512 MB DRAM memory with an adapter containing 4 differential analog inputs and 4 analog outputs, sampled at a frequency of 250MS/s -type NI PXIe-7965R + NI 5761

Impedance analyzera

Słowa kluczoweDziedziny nauki
Measurements of the electrical properties of biological objects
Measurements of electrical properties of materials
Measurements of frequency characteristics
software-defined measurement systems
control and testing systems
5.5 Metrology and Standardization
5.10 Electrical Engineering
5.15 Electronics
5.18 Technique in Medicine
Pictures, download files and other media