Homepage
Wersja polska

Computer Science Laboratory of Electrical Machines and Mechatronic Systems

Department: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department of Electrical Machines and Mechatronic Systems
Contact person: dr hab. inż. Jan Staszak, starszy wykładowca
Address: Al. Tysiąclecia PP.7, 25-314 Kielce E-mail: j.staszak@tu.kielce.pl
Website: http://www.tu.kielce.pl/wydzial-elektrotechniki-automatyki-i-informatyki/katedra-maszyn-elektrycznych-i-systemow-mechatronicznych/ Phone number: 41 3424457
NazwaName
Komputerowe Laboratorium Maszyn Elektrycznych i Systemów Mechatronicznych Computer Science Laboratory of Electrical Machines and Mechatronic Systems
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
prowadzenie prac naukowo-badawczych dotyczących wpływu algorytmów sterowania oraz parametrów konstrukcyjnych na własności ruchowe maszyn elektrycznych w tym również z komutacją elektroniczną z wykorzystaniem układów mikroprocesorowych, procesorów sygnałowych DSP, sterowników programowalnych PLC, modelowanie rozkładu pola elektromagnetycznego,conduct of scientific research on the effects of control algorithms and design parameters on the properties of movement of electrical machines including electronically commutated motors using microprocessors, DSPs, programmable logic controllers - PLC, modeling of electromagnetic field distribution,
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
Pomiar wielkości analogowych i 16 cyfrowych
Pomiar wielkości analogowych o różnych poziomach napięć odniesienia
Pomiar prądu od DC do 15MHz
Symulacja i uruchamianie energoelektronicznych układów maszyn elektrycznych i systemów mechatronicznych
Kształtowanie trójfazowych napięć i prądów o dowolnej niesymetrii, zawartości harmonicznych i częstotliwości od 15Hz do 1200Hz w odniesieniu do zasilania maszyn elektrycznych
Analiza widma (kompatybilności elektromagnetycznej) maszyn i urządzeń elektrycznych
Pomiar sygnałów analogowych i cyfrowych w środowisku Matlab oraz LabView
Zaawansowana realizacja algorytmów sterowania maszynami elektrycznymi
Pomiar momentu i prędkości obrotowej
Akwizycja danych, wykonywanie złożonych obliczeń, programowanie, tworzenie algorytmów
Zarządzenie oprogramowaniem w Pracowni
Wykonywanie bardzo długotrwałych i złożonych obliczeń
Zaawansowane sterowanie pracą maszyn asynchronicznych i synchronicznych wektorem pola magnetycznego w pętli otwartej i zamkniętej oraz z wykorzystaniem sprzężeń
Projektowanie i optymalizacją konstrukcji maszyn elektrycznych oraz symulacja komputerowa maszyn elektrycznych oraz układów mechatronicznych
Zaawansowane sterowanie pracą maszyn elektrycznych w oparciu o graficzny i tekstowy język programowania
Measurement of analog and digital signals
Measurement analog values ​​with different levels of voltage reference
Measurement of currents from DC to 15MHz
The simulation of power electronic systems and running electrical machines and mechatronic systems
Shaping the three-phase voltages and currents of any asymmetry, harmonic content and frequency of 15Hz to 1200Hz in relation to the supply of electrical machines
Analysis of the spectrum (electromagnetic compatibility) of machinery and electrical equipment
The measurement of analog and digital signals in Matlab and LabView
Advanced control algorithms realization electrical machines
Measurement of torque and rotational speed
The acquisition of data, perform complex calculations, programming, development of algorithms
Management software in the Laboratory
Taking a very lengthy and complex calculations
Advanced control of asynchronous and synchronous machines the magnetic field vector in the open and closed loop feedback using
Design and optimization of the design of electrical machines and computer simulation of electrical machines and mechatronic systems
Advanced control of electrical machines based on the graphical and textual programming language
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
badania wpływu jakości napięcia i prądu zasilania na pracę maszyn elektrycznych
modelowanie rozkładu pola elektromagnetycznego
projektowanie maszyn elektrycznych
study the impact of the quality of power supply voltage and current on electrical machines work
modeling of electromagnetic field distribution
design of electrical machines
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
Specjalistyczny Oscyloskop cyfrowy MSO 4034A
Oscyloskop Tektronix TPS2024 z 4 izolowanymi kanałami oraz z modułem do analizy mocy TPS2PBND i oprogramowaniem WSTRO – 1 zestaw
Wzmacniacz TCPA + sonda prądowa TCP 3000 –2 zestawy
Środowisko programowe dSpace: płyta główna z analogowymi i cyfrowymi wej-wyj, portami komunikacyjnymi, kompilator wraz z oprogramowaniem – 1 zestaw
Programowany trójfazowy generator mocy Chroma AC Source 61704
Analizator widma HM 5014-2 z generatorem śledzącym + interfejs z optoizolacją RS232 HMS3010 wraz z zestawem sond Hz 530 do badania kompatybilności elektromagnetycznej EMV – 1 zestaw
Trzy karty NI PXIe-6356 do akwizycji danych na złącze PXI w jednej obudowie NI-PXI-1073 – 1 zestaw
Dwie karty NI PXI-6221 do akwizycji danych na złącze PXI w jednej obudowie NI-PXI-1033 – 1 zestaw
Karta NI USB-6259 do akwizycji danych na złącze USB 2 szt.
Specjalistyczny zestaw uruchomieniowy z procesorem DSP SHARK ADSP 21369, sonda emulacyjna, oprogramowanie VISUAL DSP++, przekształtnik trójfazowy P550 wraz z silnikiem i hamulcem magnetycznym – 3 zestawy.
Momentomierz tensometryczny 5Nm i 50Nm
Falownik do zadań specjalnych szt. 2 oraz falownik do maszyn synchronicznych i asynchronicznych - szt. 2
Środowisko + moduły do obliczeń polowych Flux 2D/3D,
Matlab+Simulink wraz z 55 toolboxami,
Sterownik przemysłowy: panele operatorskie, moduły - 3 zestawy
Zaawansowany wieloosiowy kontroler ruchu - 1 zestaw

Chroma AC Source 61704
Specialized Digital Oscilloscope MSO 4034
Oscilloscope Tektronix TPS2024 with 4 isolated channels and a module for power analysis and software TPS2PBND WSTRO - 1 set
Amplifier TCPA + current probe TCP 3000 -2 sets
Software Environment dSpace: motherboard with analog and digital inputs-outputs, communication ports, compiler and software - 1 set
Programmable three phase power generator Chroma 61704 AC Source
HM spectrum analyzer with tracking generator 5014-2 + interface with opto-isolated RS232 HMS3010 with a set of probes 530 Hz to study the EMC - 1 set
Three cards NI PXIe-6356 data acquisition connector in a single housing PXI NI-PXI-1073 - 1 set
Two cards of the NI PXI-6221 data acquisition connector in a single housing PXI NI-PXI-1033 - 1 set
Card NI USB-6259 data acquisition USB connector 2 pcs
Specialist starter kit with DSP SHARK ADSP 21369, emulation probe, software VISUAL DSP + +, P550-phase inverter with motor and magnetic brake - 3 sets.
The coupling gage 5nm and 50Nm
Inverter for special items 2 and inverter for synchronous and asynchronous machines - 2 pcs
Environment + modules for the calculation of field Flux 2D/3D
Matlab + Simulink with 55 toolboxami,
The advanced of Industrial Controller: operator panels, the modules - 3 sets
The advanced multi-axis motion controller - 1 set

Chroma AC Source 61704a

Przyznane certyfikacje i akredytacjeGranted certification/acreditation
Certyfikat Autoryzacyjny do prowadzenia szkoleń w zakresie:
S1- Obsługa i programowanie Sterowników PLC (poziom podstawowy)
S2- Obsługa i programowanie Sterowników PLC (poziom zaawansowany)\
S3- Obsługa i programowanie Treminali HMI
S4 - Przemysłowe Sieci Komunikacyjne
S6 - Serwonapędy i Roboty Przemysłowe firmy Omron

Certificate of Authorization to conduct training on:
S1-Operation and programming of PLC controllers (basic level)
S2-Operation and programming of PLC controllers (advanced level) \
S3-Operation and Programming HMI Tremin
S4 - Industrial Communications Networks
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.10 Electrical Engineering
Pictures, download files and other media