Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department of Geotechnical Engineering, Geomatics and Waste Management
Contact person: dr inż. Łukasz Bąk, adiunkt
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce E-mail: l.bak@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
Pracownia Hydrauliki i Mechaniki Płynów
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Posiadana przez KGiIW aparatura i oprogramowanie pozwala na wykonywanie prac zleconych z zakresu hydrologii, inżynierii i gospodarki wodnej oraz budownictwa wodnego i melioracyjnego, takich jak:
• oceny stanu technicznego koryt rzek, kanałów, zbiorników wodnych oraz ppoż.
• operaty hydrologiczne budowli wodnych, mostów, przepustów,
• opracowania z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
• badania budowli i urządzeń wodno-melioracyjnych oraz kanalizacyjnych,
• oceny stopnia zamulenia zbiorników retencyjnych,
• modelowanie funkcjonowania systemów kanalizacyjnych oraz zbiorników retencyjnych na kanalizacji deszczowej,
• projektowanie rozwiązań technicznych/układów systemów kanalizacyjnych,
• modelowanie rozkładów prędkości oraz zmian topografii dna koryt otwartych.
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
Hydraulika koryt otwartych, pomiary intensywności transportu materiału dennego, pomiary tempa zamulania zbiorników wodnych, modelowania ilości i jakości ścieków deszczowych, modelowanie przepływów w kanałach otwartych.
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
• pomiar i modelowanie transportu rumowiska wleczonego i unoszonego w ciekach i kanałach
• zamulanie małych zbiorników wodnych
• ocena jakości i możliwości rolniczego wykorzystania osadów
• oddziaływanie spiętrzenia wód na tereny przyległe
• pomiary prędkości w punkcie i przekrojach pomiarowych w dwóch i trzech kierunkach w korytach otwartych
• pomiary natężenia przepływu w korytach otwartych
• badania pola prędkości strumieni cieczy w warunkach laboratoryjnych oraz na modelach budowli i urządzeń wodnych (jazy, przepławki, turbiny)
• badania zmian poziomu zwierciadła wód gruntowych i powierzchniowych
• wymiarowanie i obliczenia hydrauliczne istniejących i projektowanych obiektów zlokalizowanych na sieci kanalizacji deszczowej
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
• Uchylne koryto hydrauliczne wraz z pozycjometrem 3D.
• Podstawowe parametry: długości 7,0 m, szer. 0,5 m, wys. 0,55 m, nachylenie regulowane w zakresie 0 - 15%.
• Batometry
• Młynek hydrometryczny firmy OTT Messtechnik Gmbh
• Hydroakustyczny czujnik ADV „FlowTracker” - do terenowych pomiarów prądów wodnych w układzie 2D
• Mikromłynek ADV firmy SONTEK -do pomiaru prędkości w korycie hydraulicznym w układzie 3D
• Ponton firmy HONDA
• Silnik spalinowy firmy TOHATSU, czterosuwowy, moc 5 KM
• Automatyczne urządzenia do poboru prób ścieków (samplery) firmy Teledyne ISCO
• Przepływomierze ultradźwiękowe typu 2150 firmy Teledyne ISCO
• Deszczomierze korytkowe firmy SEBA Hydrometrie
• Akustyczny przepływomierz profilujący RiverSurveyor. W zestawie stacja GPS klasy RTK, przetwornik S5
• Wytrząsarka firmy CONBEST wraz z zestawem sit
• Rejestratory poziomu wody Level TROLL 700 firmy In – Situ
• Przenośny miernik do pomiaru parametrów fizykochemicznych wody
• Echosonda – dwukanałowa firmy KONGSBERG
• Łapaki rumowiska wleczonego
• Przepływomierz profilujący wraz z możliwością pomiaru falowania wyposażony w sprzęgło cardana
• Multisamplery do poboru osadów denny w stanie quasi-nienaruszonym
• Mobilna stacja meteorologiczna
• Specjalistyczne oprogramowanie do modelowania przepływów w korytach otwartych i przewodach pracujących pod ciśnieniem

Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
Projekt badawczy realizowane w ramach grantu NCN (nr umowy 2990/B/P01/2011/40) t. „Jakość osadów w zbiornikach retencyjnych i ich wpływ na stan i dostępność zasobów wodnych (na przykładzie woj. świętokrzyskiego)”
Słowa kluczoweDziedziny nauki
3.5.5 Landscape Protection and Development
3.5.6 Natural Resources Development and Protection
3.5.8 Environmental Aspects of Air, Water and Soil Pollution
3.6.9 Hydrology
3.6.12 Meteorology
5.20 Environmental Engineering
Pictures, download files and other media