Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department of Geotechnical Engineering, Geomatics and Waste Management
Contact person: dr hab. inż. Tomasz Kozłowski, prof. ndzw.
Address: E-mail: tomkoz@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
Pracownia Geotechniki
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
- wyznaczanie temperaturowej zależności ciepła właściwego materiałów stałych i cieczy
- określanie temperatur przejść fazowych substancji
- określanie ciepła topnienia i ciepła krzepnięcia substancji zakres temperatur: od -180°C do 550°C
- możliwość bezpośredniego pomiaru ciepła właściwego
- określanie ciepła topnienia i ciepła krzepnięcia substancji zakres temperatur: od -90°C do 550°C
- analizy wielkości cząstek dla prób suchych i mokrych, zawiesin, emulsji i sprejów, zakres pomiarowy 0,1 – 875 μm
- prowadzenia analiz równoczesnych TGA/DTA i TGA/DSC, zakres temperatur: od pokojowej do 1500°C
- analiza zawartości wody ciekłej, zawartości tłuszczu, zawar- tości oleju w parafinach i woskach
- analiza wielkości kropel w emulsjach
- analiza mikroporowatości
- gęstość i krystaliczność polietylenu
- pomiary czasów relaksacji i eksperymenty dyfuzyjne
- określenie zawartości wodoru w węglowodorach (ASTM) temperatura pracy: - 100oC do +200oC
- pomiar porów o średnicy od 3nm do 1000µm.
- badania parametrów spójności i kąta tarcia wewnętrznego gruntów
- badania parametrów konsolidacji
- system rozbudowany do badania wodoprzepuszczalności
- oznaczenie wytrzymałości gruntu na ścinanie, spójności
- oznaczenie kąta tarcia wewnętrznego
- przeprowadzenie konsolidacji pobranej próbki bezpośrednio w aparacie
- przeprowadzenie ścinania w kilku płaszczyznach
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
- Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Q2000 firmy TA Instruments z układem chłodzenia ciekłym azotem

- Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Q200 firmy TA Instruments z systemem chłodzenia RCS90

- Dyfraktometr laserowy HELOS/BF firmy Sympatec GmbH

- Analizator termograwimetryczny SDT Q600 firmy TA Instruments

- Spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego TD – NMR z systemem chłodzenia ciekłym azotem LNCL

- Porozymetr rtęciowy Autopore IV model 9500 do wyznaczania m.in.: całkowitej objętości porów, rozkładu wielkości porów, porowatości procentowej,

- Aparat trójosiowy firmy VJTech do badania para- metrów gruntowych w trójosiowym stanie na- prężenia (badania metodą ścieżki naprężeń)

- Aparat bezpośredniego ścinania


Pictures, download files and other media
Pictures