Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department of Water and Wastewater Technology
Contact person: prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur, Zakład Ochrony Środowiska - Kierownik
Address: E-mail: ebezak@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
Laboratorium Chemii
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
- pomiary fotometryczne zawartości kationów i anionów w roztworach wodnych z zastosowaniem testów kuwetowych Firmy MERCK.

- oznaczanie absorbowalnych związków chloroorganicznych (AOX) w wodach, glebach, osadach zgodnie z normą PN-EN ISO 9562:2007.

- analiza kationów metali ciężkich (Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cu2+) metodą woltamperometrii inwersyjnej. Poziom oznaczalności: 0,001 ppm.

- usuwanie matrycy organicznej z próbek. Maksymalna temperatura pracy 1480C.

- analiza dynamicznej sorpcji i desorpcji par wody i innych rozpuszczalników na materiałach złożonych z cząstek stałych poprzez pomiary zmiany masy próbki.

- mineralizacja mikrofalowa wspomagana temperaturą i ciśnieniem.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus

- Spectroquant NOVA 60 firmy MERCK.

- Analizator Behr Cl10 firmy Behr Labor-Technik
Zakres pracy: 0,1-300mgCl/l

- µAUTOLAB firmy METROHM Autolab B.V.

- Termoreaktor TR 320 firmy MERCK

- DVS Advantage firmy Surface Measurment Systems (SMS)
Granica oznaczalności: 0,1ppm

- Mineralizator mikrofalowy UniClever Plazmotronika

- Piec laboratoryjny Labotherm – Nebertherm
Maksymalna temperatura pracy 11000C.

- Piec muflowy M 104 Heraeus Instruments
Maksymalna temperatura pracy 11000C.

Pictures, download files and other media
Pictures