Homepage
Wersja polska

Technology number WBIA/1/2013

Technologia budowy stropodachów do pozyskiwania energii cieplnej z promieniowania słonecznego

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Opis technologiiTechnology description
Stropodach do pozyskiwania energii cieplnej wg wynalazku charakteryzuje się tym, że na stropie ostatniej kondygnacji budynku umieszcza się paroizolację i warstwę izolacji termicznej, na której umieszcza się konstrukcję absorbera korzystnie z blachy fałdowej lub falistej. W pewnej odległości nad absorberem umieszcza się (np. na rusztowej konstrukcji nośnej) przegrodę przezroczystą korzystnie z szyb zespolonych, która stanowi pokrycie dachu. Absorber z przegrodą przezroczystą oraz ściankami osłonowymi (kolankowymi) zamykają przestrzeń wewnętrzną stropodachu. Przestrzeń ta służy do akumulacji, chwilowego magazynowania i transportu ciepła wraz z zawartym w niej ogrzanym powietrzem lub innym gazem.
W innej wersji wykonania, na warstwie izolacji termicznej, umieszcza się przegrodę, korzystnie płytę z tworzywa sztucznego lub blachę niskofałdową nad którą, w pewnej odległości umieszcza się absorber z blachy fałdowej. Nad absorberem w niewielkiej odległości umieszcza się przegrodę przezroczystą. Zamknięta przestrzeń wewnętrzna stropodachu znajduje się w tym przypadku pomiędzy przegrodą znajdującą się na izolacji termicznej a blachą fałdową absorbera.
W kolejnej wersji wykonania, na warstwie izolacji termicznej umieszcza się przegrodę, korzystnie płytę z tworzywa sztucznego nad którą, w pewnej odległości umieszcza się absorber z płaskiej płyty zaopatrzonej od spodu w żebra o przekroju zamkniętym lub otwartym. Nad płaską powierzchnią płyty absorbera umieszczono przegrodę przezroczystą. Zamknięta przestrzeń wewnętrzna stropodachu znajduje się w tej wersji rozwiązania pomiędzy przegrodą znajdującą się na izolacji termicznej, a płytą absorbera przy czym przestrzeń ta zawiera elementy dolnego żebrowania płyty absorbera.
Ogrzane w zamkniętej, wewnętrznej przestrzeni stropodachu wg wynalazku powietrze lub inny gaz jest chwilowo magazynowane i transportowane do odbiorników lub magazynów ciepła.
Blacha fałdowa lub płyta żebrowana absorbera w każdej z wersji rozwiązania jest od strony padania promieniowania słonecznego pokryta powłokami zwiększającymi pochłanianie energii promienistej słońca.
Ścianki osłonowe (kolankowe) stropodachu na wysokości poniżej przegrody szklanej zawierają izolację termiczną i są zaopatrzone od strony wewnętrznej przestrzeni stropodachu w absorbery, korzystnie w postaci blachy płaskiej lub niskofałdowej.
Północne ścianki osłonowe (kolankowe) obudowy stropodachu są wyższe od pozostałych, wystając ponad powierzchnię szklanego pokrycia. Ścianki te od strony południowej są zaopatrzone w powierzchnie odbłyśne na wysokości powyżej przegrody szklanej.
W każdym z postaci rozwiązania w zamkniętej i izolowanej termicznie przestrzenni stropodachu wg wynalazku może być umieszczona dodatkowa przegroda przezroczysta, korzystnie szklana ograniczająca ogrzewaną przestrzeń oraz zmniejszająca straty cieplne przez przenikanie i konwekcję.
Główne zaletyMain advantages
1) Duża objętość ogrzanego powietrza (niskotemperaturowego) do ładowania np. skalnych magazynów ciepła zlokalizowanych np. pod obiektem;
2) Relatywnie niskie wymagania dotyczące szczelności wewnętrznej przestrzeni akumulacyjnej stropodachu i kanałów transportowych;
3) Niskie wymagania antykorozyjne konstrukcji nośnej stropodachu w stosunku do kolektorów cieczowych
Korzyści z wdrożenia technologiiAdvantages from technology implementation
- ograniczenie emisji
- ograniczenie energochłonności
- emission reduce
- energy consumption reduce
Słowa kluczoweKeywords
Stropodachy budowlane, niekonwencjonalne pozyskiwanie energii cieplnej,
energia odnawialna,
energia ze słońca,
stropodach energoaktywny
Zastosowania rynkoweMarket applications
- Budownictwo
- Energia
- Construction industry
- Energy