Homepage
Wersja polska

Technology number WBIA/2/2013

Sposób głębokiego recyklingu nawierzchni drogowej w technologii asfaltu spienionego

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Opis technologiiTechnology description
Sposób, w którym do rekonstruowanej podbudowy dodaje się wapna oraz cementu, a także w celu odziarnienia dodaje się kruszywa łamanego, według wynalazku polega na tym, że do recyklowanej masy dodaje się pyłów lotnych frakcji poniżej 0,063 mm w ilości od 5% do 20%. Korzystnie, stosuje się pyły mineralne pochodzące z odpylania kruszywa w wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych. W przypadku wykonywania recyklingu metodą na miejscu, na powierzchni recyklowanej drogi rozkłada się warstwę wapna, cementu oraz pyłów lotnych. Spoiwo rozkłada się z dokładnością 15% w stosunku do założonego jednostkowego zużycia.
Korzyści z wdrożenia technologiiAdvantages from technology implementation
- poprawa jakości
- ograniczenie emisji
- ograniczenie energochłonności
- wprowadzenie nowego produktu/usługi
- udoskonalenie produktu/usługi
- better quality
- emission reduce
- energy consumption reduce
- creative a new product/service
- product/service development
Słowa kluczoweKeywords
pyły, asfalt spieniony, podbudowa, recykling głęboki
Zastosowania rynkoweMarket applications
- Budownictwo
- Przemysł materiałowy
- Construction industry
- Industry - Materials technology