Homepage
Wersja polska

Technology number WIŚGiE /1/2014

Error estimation using Laplace distribution

Szacowanie błędów z wykorzystaniem rozkładu Laplace'a

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Opis technologiiTechnology description
Technologia polega na zastosowaniu rozkładu Laplace'a do określania niepewności danych przestrzennych, dla których niepewność nie ma charakteru rozkładu normalnego, a odchyłki charakteryzują się wąskimi histogramami z “długimi ogonami”,
Hejmanowska B., 2013 - “Zastosowanie rozkładu Laplace’a do określania niepewności danych przestrzennych na przykładzie NMT i systemu IACS”, Wydawnictwa AGH, Kraków, ISBN 978-83-7464-649-9,
Technology concerns application of Laplace distribution function for data ucertainty evaluation, far data with not normal distribution with narrow histograms with so called: long tails
Główne zaletyMain advantages
Określenie niepewności danych w sposób bardziej wiarygodny w stosunku do powszechnie stosowanego podejścia opartego o rozkład normalny GaussaMore reliable data uncertainty estimation in compare to the classic apprach based on Gaussian distribution.
Korzyści z wdrożenia technologiiAdvantages from technology implementation
- poprawa jakości
- udoskonalenie produktu/usługi
- better quality
- product/service development
Słowa kluczoweKeywords
rozkład Laplace'a, niepewność danychLaplace distribution function, data uncertainty
Zastosowania rynkoweMarket applications
- Technologie informatyczne
- Przetwarzanie informacji, sieci informatyczne
- Środowisko - Ochrona środowiska
- Pomiary i standaryzacja - metody pomiarowe
- Pomiary i standaryzacja - wzorce, substancje wzorcowe
- Pomiary i standaryzacja - standardy, jakość
- Information technology
- Information processing, information systems
- Environment protection
- Measurement and standards - measurement methods
- Measurement and standards - reference materials
- Measurement and standards - standards / quality